Khâm ban nghạch, xuống chiếu chỉ gia phong

Hội quần ma, lần đầu đến Kim Sơn

Thái hậu truyền chỉ đưa Trưởng đầu Đạo Tế đến gặp mặt. Giám tự Đức Huy lật đật chạy kiếm các nơi, tìm đến sau chùa, thấy Tế Điên đang chơi với bọn con nít. Sau chùa có mấy nhà ở. Bọn con nít ở mấy nhà đó khoái nghe Tế Điên nói chuyện tếu. Đức Huy đến gần, nói:

- Tế sư đệ, Thái hậu đến thắp hương rồi kìa.

- Thái hậu đến thắp hương thì có can gì tôi?

- Thái hậu truyền chỉ sư đệ đến gặp mặt đấy.

- Kêu tôi gặp mặt để làm chi?

- Tôi nào có biết.

- Đã như vậy thì tôi đi xem thử.

- Sư đệ đừng để bộ dạng như vầy mà đi ra. Trước hết hãy vô chùa rửa sạch mặt mày đã, thay đổi y phục, đội mũ mới, lại phải hết sức cung kính, thảng như có điều gì xúc phạm đến thái hậu thì khó gỡ đó nghe.

- Không hề gì! Tôi cứ giữ như vầy thôi. Tôi cũng không rửa mặt, vì sợ gió lớn thổi hư mặt đi.

Đức Huy nói gì thì nói, Tế Điên vẫn không nghe, đành dẫn Tế Điên ra gặp Tần tướng trước. Tế Điên vốn là Thế tăng của Tần tướng, ngày xưa Tần tướng biết rõ Tế Điên có tánh điên điên khùng khùng. Tần tướng đi đến trước Thái hậu hành lễ, nói:

- Khải bẩm Thái hậu, Trưởng đầu Đạo Tế có hơi điên điên khùng khùng, áo quần rách rưới quá mức, e xúc phạm đến phụng giá.

- Không hề chi! Ta không lạ gì ông ấy! Chỉ cần dẫn ông ấy đến gặp ta là được.

Tần tướng trở vào nói:

- Thánh tăng nên cung kính một tí, ngàn muôn lần không nên dể duôi.

Tế Điên cười hề hề, cùng theo vào đến trước Thái hậu. Thái hậu nhìn thấy quả đúng là ông Hòa thượng trong mộng. Tế Điên bước tới chào hỏi. Thái hậu hỏi:

- Ông là Trưởng đầu Đạo Tế phải không?

Tế Điên nói:

Tây Hồ có ngọn Thiên Trúc sơn,

Trưởng đầu Hòa thượng hiệu Tế Điên,

Ta nay đến đây không việc khác,