Hai tên giặc giết lầm Trịnh Hổ

Tế Thiền sư trị giếng hóa duyên

Quảng Lượng ra sau nhìn thấy Trịnh Hổ bị người ta giết chết rồi, hai người thí chủ đó không thấy tung tích đâu nữa. Lại nhìn lên bàn thấy có một tờ giấy trên viềt tám câu thơ:

Nhân khi rảnh việc đến thăm chơi,

Muốn kiếm Tế Điên tính nợ đời,

Tế Điên hôm nay nếu có mặt,

Một dao đưa hắn mạng lên trời,

Giết chết Trịnh Hổ cừu chưa báo,

Trộm chuỗi hạt châu dạ chửa nguôi,

Nếu hỏi bọn ta danh cùng tánh,

Tiêu Diêu, Tự Tại đúng hai người.

Hai người đến chùa kiếm Tế Điên chính là bọn giặc thuộc lộ Tây Xuyên, một người là Tiêu diêu cư sĩ Lương Đống, một người là Tự tại tán tiên Lý Lương. Hai người này là anh em kết nghĩa với Tiểu táng môn Tạ Quảng và Trại vân long Hoàng Khánh. Họ đến đây chỉ vì muốn báo cừu cho bè bạn, tên tiểu tử Trịnh Hổ cũng là người chẳng ra gì nên bị báo ứng tuần hoàn, tình oan mà mạng chẳng oan. Nếu Tông Ấn không nói Tế Điên là đồ đệ, thì Vương Đống, Lý Lương đâu có giết hắn làm chi! Buồn cười thật!

Quảng Lượng nhìn thấy rồi vào báo với Tông Ấn, Tông Ấn nghe báo, cất tiếng khóc lớn, nói:

- Đây chắc là Tế Điên chủ trương giết cháu ta, phải tố cáo nó mới được.

Nói rồi sai Quảng Lượng lập tức lên huyện Tiền Đường kêu oan. Trị nhật ban hỏi:

- Chuyện gì thế?

- Tôi là Giám tự Ở chùa Linh Ẩn bên tay Hồ, tên là Quảng Lượng, hôm qua cháu của Lão phương trượng chùa tôi bị giết chết, bọn giặc chạy trốn trộm đi một xâu chuỗi trân châu 108 hạt, còn để lại tám câu thợ Đây là Tế Điên Hòa thượng chủ trương sai đến, cầu xin lão gia minh oan cho.

Trị nhật ban vào trong bẩm lại, lão gia lập tức thăng đường, kêu đem Hòa thượng cáo báo vào. Quảng Lượng vào trước công đường quỳ xuống. Lão gia hỏi:

- Ông tên chỉ ở chùa nào?