Nói đăng mê cợt đùa Tông Ấn

Thánh La Hán lìa khỏi Linh Ẩn

Đại chúng giục Tế Điên:

- Ông hãy nói đi!

Tế Điên nói:

- Các ông nghe đây:

Trùng vào ổ Phụng chim bay mất,

Trên bảy đầu người mọc cỏ cao,

Mưa to đổ xuống nghiêng triền núi,

Nửa tên bằng hữu biến đằng nao.

Đây cũng là bốn chữ, ai mà đoán được ta sẽ đem tăng bào của Lão hòa thượng cho người đó.

Mọi người đều đoán:

- Trùng vào ổ phụng chim bay mất là chữ Phong. Trên bảy đầu người mọc cỏ cao là chữ Hoa. Mưa to đổ xuống nghiêng triền núi là chữ Tuyết. Nửa tên bằng hữu biến đằng nao là chữ Nguyệt.

Có mấy người đoán được, chỉ có Quảng lượng là mau miệng nói ngay:

- Đó là Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt.

- Đúng! Tế Điên nói.

Rồi đem tăng bào cho Quảng Lượng. Tế Điên lại nói:

Ngoài xóm cửa Đông lửa cháy lan,

Bên trong đốt chết đến hai người,