Lò bát quái, phép thuật luyện Hàn Kỳ

Mừng sinh nhật, giai nhân gặp bọn phỉ

Thần thuật sĩ thảy Tử mẫu âm hồn điều lên, miệng niệm chú lâm râm. Sợi Tử mẫu âm hồn điều này hai khí âm dương chạy khắp kim thân, luyện thành tả đạo tiên thiên số, dù cho La Hán Kim tiên cũng bị nó trói. Lập tức một đạo kim quang nhằm ngay Tế Điên ập tới. Thấy vậy Tế Điên la bài hãi:

- Không xong, không xong! Bớ người ta cứu tôi với!

Trong chớp mắt, Tế Điên bị trói gô trên đất. Các yêu đạo nhìn thấy vỗ tay cười rộ. Hàn Kỳ nói:

- Các vị thấy chưa? Tôi tưởng đâu Tế Điên tài năng ghê gớm lắm, té ra chỉ có bấy nhiêu thôi! Thiệt là nghe tên không bàng thấy mặt! Thiệu đại ca, tôi đã bắt được hắn rồi đó, mặc tình các anh muốn làm gì thì làm.

Thiệu Hoa Phong nói:

- Đem giết hắn là xong!

Có người nói:

- Đem giết hắn dễ dàng như vậy à? Phải phanh thây hắn mới được.

- Phải mổ bụng moi tim hắn ra.

- Lột da hắn.

Mỗi người một câu ồn cả lên. Hàn Kỳ nói:

- Ý kiến các` vị không hay, theo tôi thì nên khiêng hắn vào bên trong, bỏ vào "Hương trì tử", dùng lửa thiêu hóa kim thân chẳng hay hơn sao?

- Ừ, phải đó mọi người tán đồng.

Hàn Kỳ nói:

- Tế Điên, đây là ngươi tự tìm lấy cái chết, đừng trách ta sao quá ác độc!