Hoàng Thiên Hóa hành thích bị bắt

Cố Quốc Chương điều binh tiễu giặc

Song câu hộ bối Trương Tam Lang gặp Thiệu Hoa Phong báo:

- Hiện tại phủ Thường Châu đang điều động quan binh định đến đánh phá Từ Vân quán, xin Tổ sư gia sớm chuẩn bị.

Thiệu Hoa Phong nghe báo tức giận càng hông, nói:

- Việc này do Tế Điên bày trò đây. Ai đi đến phủ Thường Châu giết quan Tri phủ và luôn cả Tế Điên, kể là một kỳ công đấy. Có ai dám đi không?

Mọi người nghe hỏi đều lấy mắt nhìn nhau, không ai dám ứng tiếng đáp. Thiệu Hoa Phong nói:

- Cả một đám người như vậy mà chẳng ai dám đi à?

Câu nói vừa xong thì ở bên ngoài có người ứng tiếng nói:

- Tổ sư gia đừng nóng vội! Việc này để tôi đi cho.

Thiệu Hoa Phong nhìn lại, người nói câu đó chính là Đô thiên đạo trưởng Hoàng Thiên Hóa, bèn nói:

- Hoàng đạo huynh có gan mật như vậy sao?

Hoàng Thiên Hóa nói:

- Đối với một việc nhỏ mọn này, không cứ một mình ta, tơ mảnh không thành sợi, cây lẻ không nên rừng, một người thì chết, hai người thì sống, có ai muốn đi cùng ta không?

Mọi người đều nín thinh nhìn nhau không trả lời.

Hoàng Thiên Hóa nói:

- Các vị đều sợ dao tránh kiếm, tham sống sợ chết phải không? Các vị đã không dám đi thì ta đi một mình vậy.

Thiệu Hoa Phong nói:

- Hoàng đạo huynh có đi thì để sơn nhân ta kính người ba ly rượu gọi là trợ gan anh hùng.

Hoàng Thiên Hóa nói: