Lỗ Tu Chơn mạo hiểm vào Từ Vân

Khảm ly chân nhân trí thả Ngộ Thiền

Sau khi Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong thâu Ngộ Thiền vào trong Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát rồi, mọi người trở vào trong. Thiệu Hoa Phong thăng điện, lấy bùa dán lên cẩn thận, nói:

- Trong sáu tiếng đồng hồ nữa, nó sẽ biến thành máu mủ hết. Đây là tụi nó tìm cái chết mà thôi.

Mọi người đều khen:

- Tổ sư gia thật là pháp lực vô biên.

Đương nói tới đó thì Tả môn chân nhân Trần Bổn Lượng từ bên ngoài chạy vào báo:

- Bẩm Tổ sư gia, bên ngoài hiện có Khảm ly chân nhân ở Tòng Âm quán trên núi Bát Quái muốn đến gặp mặt.

Lỗ Tu Chơn từ đâu đến? Nguyên trước đây, Tế Công sai Lưu Diệu Thông cầm một phong thơ đi lên Tòng Âm quán mời Lỗ Tu Chơn. Lưu Diệu Thông mang thơ đến cổng Tòng Âm quán gọi cửa. Bên trong một tiểu đạo đồng đi ra, Lưu Diệu Thông nói:

- Xin chào đạo huynh.

- Ông đến đây có việc chi?

- Tôi tên là Lưu Diệu Thông, vâng lệnh Tế Công thiền sư đến ra mắt chân nhân trình một việc khẩn cấp.

- Ông ở đây chờ một lát, tôi đi vào bẩm lại.

Vào bên trong gặp Lỗ Tu Chơn, đạo đồng nói:

- Bẩm Tổ sư gia, hiện có Lưu Diệu Thông vâng lệnh Tế Công đến xin ra mắt.

Lỗ Tu Chơn nói:

- Bảo ông ta vào đây.

Tiểu đạo đồng đi ra ngoài bảo:

- Tổ sư gia bảo mời ngài vào.

Lưu Diệu Thông nhìn thấy trong nhà rất yên tĩnh u nhã, Lỗ Tu Chơn đang ngồi trên ghế, đầu đội mũ đạo sĩ bằng vải xanh, mình mặc đạo bào màu lam, lưng buộc dây tơ trắng màu hạnh vàng, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc bạc như tuyết ba đông, mày như sương tháng chín, một bộ râu trắng như bạc, Lưu Diệu thông bước tới hành lễ, nói:

- Tổ sư gia ở trên, đệ tử là Lưu Diệu Thông xin tham kiến Tổ sư gia.

Lỗ Tu Chơn hỏi: