Ngộ Thiền tăng thi pháp cứu tứ hùng

Xích phát đạo triển pháp bắt hòa thượng

Tiểu Ngộ Thiền rờ đầu biến mất, đến Từ Vân quán, đứng trước cổng chửi mắng om sòm:

- Mau kêu Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong, lão đạo lộn sòng ấy ra đây! Nói là có Tế Điên hòa thượng lão gia đến.

Lão đạo giữ cửa lật đật chạy vào bẩm báo. Triệu Vĩnh Minh, Đổng Vân Thanh bước ra xem thì không thấy hòa thượng nào cả. Tiểu Ngộ Thiền thật sự không chạy đi mà lẻn vào Từ Vân quán xem thử, thấy bọn Kim mao hải mã đang bị trói và Ngĩa hiệp thái bảo Lưu Dũng đang canh chừng. Tiểu Ngộ Thiền biết bốn người này là do Tế Điên sai đến bèn hả miệng phun một cái, Nghĩa hiệp thái bảo ngã ngang, liền mở dây thả bốn người ra. Bảo họ nhắm mắt lại, Ngộ Thiền đem họ ra bờ sông, Tôn Đắc Lượng nói:

- Bạch Thánh tăng, nếu lão nhân gia không đến, tánh mạng của bọn tôi kể như đi đứt rồi!

- Ta không phải là Tế Điên, Ngộ Thiền nói, ta là đồ đệ của Tế Điên, tên là Ngộ Thiền. Bốn anh em mau trở về phủ Thường Châu đi, sư phụ ta hiện còn ở đó. Bốn anh em đâu phải là đối thủ của bọn yêu ma này, đối địch với chúng há chẳng chết uổng sao? Chuyện này đã có ta lo liệu.

Nói rồi Ngộ Thiền quay mình rờ đầu biến mất trở lại cổng miếu. Triệu Vĩnh Minh, Đổng Vân Thanh đi ra không thấy có Hòa thượng, vừa quay trở vào thì Ngộ Thiền ở đằng sau gọi giật lại:

- Hòa thượng lão nhân gia đâu có đi, bọn đạo sĩ lộn sòng kia trở lại coi!

Triệu Vĩnh Minh, Đổng Vân Thanh quay đầu nhìn lại, thấy trước mặt mình là một Hòa thượng kiếc, trên đầu có khí đen, đoán chắc là yêu nhân. Hai vị đạo sĩ đều coi không ra gì, nói:

- Hay cho yêu tăng, mi thật là lớn mật, lại dám đến đây rố ráo nữa hả? Để sơn nhân bắt ngươi đây!

- Mi có phải là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong không?

Triệu Vĩnh Minh nói:

- Mi muốn hỏi sơn nhân là ai hả? Ta là Càn pháp chân nhân Triệu Vĩnh Minh đây, vô danh tiểu tốt như mi cần gì phải đến Tổ sư gia của ta chớ?

Đổng Vân Thanh cũng xưng tên họ mình, hai lão đạo sĩ đều rút kiếm ra xông tới trước. Ngộ Thiền hớp một hơi thổi khí đen ra làm hai lão đạo sĩ đều ngã lăn xuống đất. May có người thấy kịp khiêng hai vị vào trong, bẩm lại với Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Ngũ điện chân nhân nhìn thấy lấy làm lạ, nói:

- Cái này là sao vậy?

Tả môn nhân nói:

- Bị Ông Hòa thượng kiếc kia thổi té đấy!

Thiệu Hoa Phong miệng niệm "Vô lượng thọ Phật", nói:

- Hay cho loài nghiệt súc, mi thiệt lớn gan! Để chính ta đi bắt nó...

Nói câu đó chưa dứt thì thấy kho Giáp mã binh bén lửa bắt cháy. Nguyên Thiệu Hoa Phong ở trong miếu này có hai kho tên là "Giáp mã binh khố" là lão đạo đem người giấy, ngực giấy, đao thương giấy dùng phù chú luyện thành. Đợi đến lúc tạo phản, lão đạo dùng chú thúc vào có thể làm cho thiên hôn địa ám, mặt trời thiếu sáng, mười vạn người ngựa giấy có thể xông lên giết người. Ngoài ra còn có một tòa "Âm binh khố' là sai người đi thu nhặt những âm hồn chưa tới số. Trước đây Thất tinh đạo nhân Lưu Nguyên Tố ở Tiểu Nguyệt Đồn hại hết mấy mươi người, lại có Tiền điện chân nhân Trường Lạc Thiên, Hậu điện chân nhân Lý Lạc Sơn, cùng Tả điện chân nhân Trịnh Hoa Xuyên, Hữu điện chân nhân Lý Hoa Sơn, năm vị đạo nhân này thu bắt về 500 âm hồn, nhốt vào trong hỏa hồ lô, có dán bùa ếm. Khi sử dụng, chỉ cần giở nắp hồ lô ra, đọc chú thôi thúc, có thể làm cho thiên hôn địa ám, âm phong ào ào, quỷ khóc thần kêu, biến thành một tòa Âm phong trận. Hai tòa kho này là do một vị lão đạo sĩ tên là Xích phát đạo nhân Lục Mãnh canh giữ. Tiểu Ngộ Thiền sau khi thổi Triệu Vĩnh Minh, Đổng Vân Thanh ngã rồi, có người khiêng vào trong, Tiểu Ngộ Thiền theo sau tiến vào thấy có một lão đạo sĩ mặt tía tóc đỏ đang canh giữ hai nhà khọ Thấy Tiểu Ngộ Thiền nhảy xuống, Xích phát chân nhân hỏi: