Gặp tặc đảng, nghe kể Từ Vân quán

Vào hang hùm quyết ý tìm nghĩa huynh

Diêu Điện Quang, Lôi Thiên Hóa nhìn lại người vừa xuống ngựa chào mình chính là tiểu phổ ky chuyên dọn bàn cho giới lục lâm, họ Trương gọi là Trương Tam Lang, ngoại hiệu là Song câu hộ bối. Gặp hắn, Diêu Điện Quang nói:

- Trương Tam Lang, ngươi hôm nay phát tài ghê! Bây giờ ngươi ở đâu?

- Hiện giờ tôi ở Từ Vân quán, giữ chức đưa tin cho Ngũ lộ.

- Ngươi ở Từ Vân quán, để ta hỏi thăm một người, không biết ngươi có biết không?

- Không cần nói, tôi cũng biết hai vị hỏi thăm Oải nhạc phong Bào Lôi rồi. Có đúng không nào?

- Đúng thế! Làm sao ngươi đoán như vậy?

- Tôi biết hai vị là anh em kết nghĩa với Bào Lôi, tôi thường nghe Bào gia nhắc đến hai vị luôn.

- Anh ta lúc này ở Từ Vân quán, đang làm việc gì?

- Ông ấy bây giờ ở Từ Vân quán đang giữ chức phận cao lắm đấy! Từ Vân Quán phong ông ấy làm Trấn điện tướng quân. Hai vị muốn đi tìm ông ta, tôi xin nói cho hai vị biết là hai vị đừng nên đi ngả trước núi. Ngưu Đầu Phong ở trước núi có Trấn nam phương Ngũ phương thái tuế Tôn Khuê, đái lãnh bốn vị đại tướng chấn giữ. Hai vị đến đó không được đâu, mà tìm người cũng không được nốt. Phải đi ngả núi Ngọa Ngưu Ky mới được. Tòa núi này chiếm khoảng 6 dặm, phía Bắc rộng đến 12 dặm. Hai vị thuận theo Bình Thủy giang thẳng lên hướng Tây, qua cửa Đào Hoa, có một đám rừng lẻ, nơi đó để sẵn một chiếc thuyền nhỏ và bốn vị đầu mục chuyên phục vụ bọn lục lâm "chữ Hợp" chúng tạ Hai vị tới đó chum miệng huýt sáo một tiếng họ sẽ chèo sang ngaỵ Hai vị lên thuyền không cần nói gì cả, họ sẽ đưa hai vị đến bến đò sau núi Ngọa Ngưu Kỵ Đi trên mặt nước 20 dặm, hai vị lên bộ muốn cho bao nhiêu tiền thì cho, họ cũng không nói nhiều ít, mà không cho cũng chả sao. Trên sườn núi có mấy gian nhà, hai vị muốn vào nghỉ mệt uống trà cũng được. Muốn lên núi phải thẳng qua hướng Nam, nhìn thấy bức tượng rào qua hơn một trượng sáu, không có cửa. Hai vị hãy nhảy lên đầu tường mà đi, đừng có nhảy xuống dưới nhé. Dưới đất tuy nhìn thấy là bằng thẵng nhưng ở đó đều chôn ngầm những khí giới bén nhọn cả. Hai vị đứng trên tường nhìn bên trong thấy có năm cái đình, mỗi cái cách xa nhau 120 bước. Nhìn vào giữa đình có một khối ngọc trắng như tươm nước, hai vị hãy lên khối ngọc trắng ấy, bước vào trong con đường nhỏ, đừng đi nhầm nhé, đi thẳng qua phía Nam có ba gian nhà nghỉ chân, trong đó có bàn và ghế dựa đủ cả nhưng không có ai trông coi. Hai vị chỉ cần ngồi xuống ghế là có người đến ngay vì dưới ghế đều có dây báo động. Các vị lục lâm muốn mua huân chương hay mông hán dược (thuốc mê) đều mua ở đây hết; hễ tìm người sẽ có người đến thông tin cho biết. Người ngoài cũng không biết, cũng vào không được đến đây. Người lạ hễ vào đây sẽ bị mai phục bắt giữ hết. Hai vị nhớ kĩ những điều tôi dặn mà đi tìm Bào Lôi. Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại! Bây giờ tôi đi lo việc của tôi.

Diêu Điện Quang, Lôi Thiên Hóa nghe nói, nghĩ thầm: "Chỗ này nguy hiểm quá! May mà có người nói cho biết trước, nếu không nhắm mắt đi vào chỉ rước lấy họa má thôi!"

. Diêu Điện Quang hỏi:

- Trương Tam Lang, bây giờ ngươi ở đâu?

- Tôi là chức "Ngũ lộ thôi bài", truyền tin thức lương nuôi "chữ Hợp" của chúng tôi ở các nơi, đều do tôi xử lý.

- Thôi, ngươi hãy đi đi.

Trương Tam Lang lên ngựa đi tiếp. Diêu Điện Quang nói:

- Lôi hiền đệ, nghe nói Từ Vân quán thế lực to lớn như vầy chắc là họ muốn làm phản đây!

- Chúng ta đến đó xem thử, gặp được Bào nhị ca, chúng ta gắng sức khuyên can, khuyên được thì tốt, còn khuyên không được thì đành chịu thôi. Đó cũng là việc hết lòng vì bạn của chúng ta.