Với Lương Tâm, giữa công đường tha hảo hán

Tìm bạn cũ, vợ chồng được đoàn viên

Tế Điên bước vào nhà trong thăm Lục Bính Văn. Phu nhơn, thiếu gia, tiểu thơ, đều nói:

- Bạch Thánh Tăng, xin Ngài mở lòng từ bi cho!

- Ta xem bệnh của đại nhân đây, Tế Điên nói, nếu nói ra chắc mọi người sẽ không tin.

Phu nhân nói:

- Xin Thánh tăng cứ nói, lẽ nào lại không tin!

- Bụng lớn của đại nhân là thai đấy!

Phu nhơn nghe nói rất ngạc nhiên, nghĩ thầm: "Lạ thiệt, vị tiên sinh kia nói là thai, bây giờ Hòa Thượng cũng nói là thai nữa". Nghĩ rồi lật đật nói:

- Bạch Thánh tăng, Ngài xem thai này phải làm sao?

- Cái này không như thai đâu thường đâu! Trong bụng đại nhân là âm dương quỷ thai, phải trục cái thai ấy ra khỏi mới tốt. Để Hòa thượng ta kê một cái toa đến tiệm của Lý Hoài Xuân mà hốt thuốc.

Lý Hoài Xuân nói:

- Phải đó, sư phụ kê toa đi.

Gia nhân lập tức đem bút mực giấy đến. Tế Điên day lưng viết rồi dán lại, giao cho gia nhân. Đại nhân cũng không biết Hòa Thượng viết những gì trong đó.

Gia nhân cầm toa đi đến tiệm của Lý Hoài Xuân, đưa toa cho chưởng quỹ, nói:

- Ông chủ các ngươi đang ở đằng nha môn đại nhân chúng tôi, đây là toa của Tế Công ở chùa Linh Ẩn cho, bảo tôi đến lấy thuốc.

Người làm công mở ra xem, thấy trên toa viết là:

Thiên lý lương tâm: 1 cái (phải đầy đủ)

Công đạo: toàn phần.

Tiệm thuốc xem xong, nói:

- Quản gia ơi, ông đem toa này về đi, tiệm của chúng tôi không có lương tâm.

- Tiệm thuốc của các ông không có lương tâm sao?

- Chẳng những chúng tôi không có lương tâm, mà cả tiệm thuốc này cũng không có lương tâm.

Quản gia không có cách gì hơn, bèn về nhà nói:

- Bẩm phu nhân, thuốc không hốt được.

Lý Hoài Xuân nói:

- Cái gì? Đằng tiệm thuốc tôi cái gì cũng có mà sao không hốt được?