Vương Thắng Tiên thấy sắc động lòng tà

Lục Ngưu Hầu vu trộm thi gian kế

Đậu Vĩnh Hàng phải đến cửa quan chịu bao điều oan khuất chính là gì vợ hắn quá đẹp mới xảy ra như vậy. Tại thành Lâm An có bốn tên ác bá. Tên thứ nhất là Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên, anh em với Tần Thừa tướng; tên thứ hai chính là Phong nguyệt công tử Mã Minh; tên thứ ba chính là Truy mạng quỷ Tần Hằng, con thứ hai của Tần Thừa tướng; tên thứ tư chính là La công tử, có ngại hiệu là Tịnh nhai gia. Hôm đó, Châu thị đang đứng trước cửa mua chỉ thêu, vừa hay gặp Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên dẫn theo rất nhiều ác nô cỡi ngựa đi ngang qua ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc. Xưa nay Châu thị dung nhan rất đẹp đẽ, thuộc hàng thiên tư quốc sắc. Dù không dồi phấn thoa son, mặc áo vải thô tầm thường nhưng vẫn lộ ra vẻ đẹp ưa nhìn, đáng gọi là đôi mày liễu vút cong, môi nút trái đào, mắt hạnh trữ tình, má đào phơn phớt, gương mặt hoa lê trắng muốt, má nhụy hạnh nõn nà, khác nào Dao Trì tây tử, nguyệt điện Hằng Ngạ Vương Thắng Tiên nhìn thấy Châu thị rồi, tâm thần ngơ ngẩn, bèn hỏi thủ hạ:

- Người đàn bà đó là người nhà nào vậy?

Gia nhân là Vương Hoài Trung nói:

- Đại gia nên về trước đi, để tôi hỏi thăm cho.

Vương Thắng Tiên về đến nhà một lát, Vương Hoài Trung cũng về tới. Vương Thắng Tiên hỏi:

- Mi hỏi thăm tin tức đó chưa?

- Tiểu nhân đã hỏi thăm rồi, mà đại gia hãy dẹp ý nghĩ ấy đi!

- Sao vậy?

- Tiểu nhân hỏi ra người đàn bà đó là vợ của anh hùng đả hổ Hắc diện báo Đậu Vĩnh Hàng đấy. Tên Đậu Vĩnh Hàng ấy hai tay có sức mạnh ngàn cân, làm sao có thể cướp vợ hắn được?

- Ối chào! Ta thấy người đàn bà đó thiệt xinh đẹp quá chừng chừng! Đám thê thiếp hầu hạ ta đây so với nàng ấy thật là lục lục bình thường, cách xa một trời một vực. Ta gặp nàng ấy một lần mà hồn vía như đi đâu mất. Tụi bây ai nghĩ được cách gì đem người đẹp về được đây, ta thưởng cho 500 lượng bạc.

Bọn gia nhân thảy đều lắc đầu, nói:

- Chúng tôi thiệt vô phương.

Vương Thắng Tiên lơ lơ lửng lửng uống nhớ ăn mong, giống như người mất hồn vậy. Hai ba ngày lửng lơ như thế, bỗng gia nhân bẩm báo có quan Kinh doanh điện soái Lục Bính Văn đến thăm. Vương Thắng Tiên nghe nói có đệ tử của mình đến, lật đật bảo người mời vào. Vương Thắng Tiên đang giữ chức Đại lý tự chánh khanh, tại sao Lục Bính Văn lại bái hắn làm sư phụ? Chỉ vì hắn là anh em với Tần Thừa tướng, Lục Bính Văn có việc gì cần đến Thừa tướng phải nhờ đến hắn giúp đỡ, do đó mới bái hắn làm sư phụ. Hôm nay Vương Thắng Tiên đưa Lục Bính Văn vào thư phòng, Lục Bính Văn chào hỏi sư phụ xong, Vương Thắng Tiên hỏi:

- Hiền khế hôm nay sao rảnh rang thế?

- Hôm nay tôi đặc biệt đến vấn an sư phụ.

- Hai hôm nay ta trúng phải bệnh.

- Sư phụ không được khỏe à? Bệnh gì thế?

- Bệnh này khó nói với hiền khế lắm.

- Sư phụ có chuyện gì khó nói cứ nói, có ngại chi?