Lão tiên ông đấu phép cùng Tế Điên

Thỉnh hồ lô kinh hoảng cả yêu hồ

Lão tiên ông niệm chú, cuồng phong nổi lên dữ dội. Tế Điên nhìn thấy lão đạo sĩ biết phép phân thân, lại biến ra một lão đạo tiên ông giống y hệt, tay cầm bửu kiếm, một ông cầm kiếm chém, một ông cầm kiếm đâm.

Tế Điên nói:

- Hay a! Lão đạo sĩ biết chia ổ, kêu xuống thêm một ông nữa đây.

Nói tới đó thì thấy hai ông đạo sĩ mỗi người bắt quyết niệm chú, hai ông biến thành bốn ông vây chặt Tế Điên vào giữa. Tế Điên lách mình chạy ra thật lẹ, mấy ông đạo sĩ chém không trúng. Bốn ông lại niệm chú thành tám ông, tám ông biến thành mười sáu, 16 thành 32,32 thành 64. Phút chốc cả viện đầy chật lão đạo. Tế Điên luồn lách chạy lung tung, nói:

- Thiệt đáng lo quá đi!

Nói rồi bốc ngay một nắm đất vung lên, miệng niệm: "Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!". Một trận cuồng phong nổi lên biến ra vô số lão tiên cộ Mấy lão tiên cô ôm cứng các lão đạo sĩ chẳng chịu buông. Mấy lão đạo sĩ bị mấy lão tiên cô ôm chặt, miệng la ôi ối không thôi. Lão đạo sĩ thấy sự tình bất ổn, lật đật cắn chót lưỡi tươm máu phun ra thu hồi các lão đạo sĩ lại. Các lão tiên cô cũng biến mất. Ngọc diện lão yêu hồ giận đỏ cả mặt mày, muốn thí mạng với Hòa thượng. Lão tiên ông nói:

- Tiên cô đừng nói vội, hôm nay ta sẽ lấy tánh mạng của Điên tăng đây!

Nói rồi vào trong nhà lấy ra Càn khôn ảo diệu đại hồ lộ Lão yêu hồ biết hồ lô này rất lợi hại, bất luận yêu tinh cỡ nào bị thâu tóm vào trong đó một giờ ba khắc sẽ hóa làm máu mủ hết. Lão yêu hồ dù có 8.000 năm đạo hạnh cũng không chống nổi hồ lô ấy, lật đật thối lui vận yêu phong chạy trốn. Lão tiên ông cầm hồ lô trong tay, nâng lên nói:

- Điên tăng, ngươi có biết hồ lô này của ta không?

- Có gì không biết chớ! Đó là mẫu quảng cáo trong tiệm rượu của người ta, ông lấy trộm chứ gì! Ta thường uống rượu trong tiệm nghe nói ông muốn mua rượu chịu, tiệm rượu không chịu bán thiếu, ông nổi giận lấy trộm mẫu quảng cáo của người ta đó mà!

- Ngươi nói bậy nói bạ không hà! Ngươi có biết lai lịch hồ lô của ta không?

- Ta chẳng nói nó là hàng quảng cáo trong tiệm rượu sao?

- Ta nói cho người biết, chiếc hồ lô của ta đây: trồng dây năm Giáp, nở hoa tháng Giáp, ngày Giáp kết hồ lô, hái nhằm giờ Giáp, bên trong án ngũ hành, bên ngoài án theo tam tài, hút được vật tinh linh, giây lát tan thành tro bụi. Hồ lô của ta đã được bốn giáp tý, bất luận tinh linh nào lọt vào trong đó, trong một giờ ba khắc sẽ hóa thành máu mủ hết. Ngươi đừng khinh thường hồ lô ta nhỏ, nó có thể chứa cả tam sơn ngũ nhạc, vạn quốc cửu châu đấy.

- Còn có đều gì áo diện nữa không?