Cứu mọi người, Ngộ Thiền đốt bọn giặc

Hai nghĩa sĩ lạc vào núi Bát Quái

Lôi Minh và Trần Lượng đang bị lạc đường, bỗng nghe có tiếng chuông âm vang lại, hai người lần theo tiếng chuông đi đến gần để xem, thì ra đó là một tòa cổ miếu lấp loáng khi ẩn khi hiện dưới ánh trăng, với biển đề: "Tòng Âm quán". Hai người đến bên cánh cửa ngách gọi cổng, thì nghe bên trong có tiếng đáp "Vô lượng Phật", và từ trong đi ra hai đạo đồng. Một đạo đồng nói với vị kia:

- Sư đệ đoán thử coi ai tới nè?

- Có lẽ là Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh ở Vân Hà quán, còn không thì Đông phương thái duyệt Lão tiên ông, cũng có thể là Bạch vân tiên trưởng thì chắc là Dã hạc chân nhân. Trừ phi những vị ấy ra, thì đâu có người nào lên miếu chúng ta nữa!

Nói xong mở cửa ra, hai đạo đồng ngạc nhiên nói:

- Hai tên phàm phu tục tử này đi đâu đây?

Lôi Minh, Trần Lượng lật đật nói:

- Xin cảm phiền hai vị tiên đồng! Hai chúng tôi vốn là người lạc đường, đi nhằm lên Bảo Sơn, cầu xin quán chủ mở rộng lòng cho chúng tôi tá túc một đêm.

Vị tiên đồng nhỏ háy mắt một cái, hỏi:

- Hai người tên họ là gì a?

Trần Lượng nói:

- Tôi họ Trần tên Lượng, còn anh bạn tôi họ Lôi tên Minh. Chúng tôi là bảo tiêu ở phủ Trấn Giang, từ phủ Triệu Hưng tới đây bị lạc đường.

- Hai vị chờ ở đây một lát, để tôi vào trong thưa lại, không chắc là Tổ sư gia có chịu cho hay không?

- Được, xin nhọc lòng hai vị thưa giùm.

Đạo đồng nhỏ đi vào, một lát sau trở ra nói:

- Tổ sư gia chúng tôi bảo hai vị vào.

Lôi Minh, Trần Lượng mới bước vào trong. Đạo đồng nhỏ đóng cửa lại. Hai người đi sâu vào trong viện thấy tòng, trúc xen hàng theo gió lắt laỵ Ngay chính giữa đại điện có một nguyệt đài, trên nguyệt đài có một lão đạo sĩ đang ngồi quán trăng. Hai bên chánh điện đều có đối điện, trong viện có một cái động thông thiên. Trần Lượng xem rồi nghĩ thầm: "Người sống ở trên đời khác nào giấc mộng lớn! Tranh danh đoạt lợi, hiếu thắng khoe tài, đều bị giàm danh khóa lợi buộc ràng! Hèn chi người ta nói:

Tướng quân đêm vắng vượt thành quan

Triều thần ngay ngáy suốt canh tàn

Trời trưa chùa núi Tăng còn ngu?