Tế Điên thỉnh Lôi thần trừ yêu quái

Phi Long thành tâm lễ Thánh tăng

Lý Vân vì trong nhà hết gạo, không còn gì để nuôi mẹ, nên bắt buộc phải vào núi lượm lại hai đòn gánh và hai cái búa đã quẳng hôm nọ để đi đốn củi mà đại mang xà cũng không ăn thịt. Lý Vân cứ đi theo đường một bên mãng xà lên núi đốn củi và trở về, nhưng mãng xà vẫn nằm yên không động đậy. Về sau, một đồn mười, mười đồn trăm, việc này đến tai quan Tri huyện Cối Kệ Quan huyện lập đàn tế lễ, thắp hương cầu đảo:

- Đại mãng xà, nếu thật là bậc đạo đức chơn tu thì nên tìm một sơn động ở khuất xa mà tham tu để khỏi náo động đến dân chúng và dễ thành chánh quả hơn.

Mãng xà nghe nói, quả nhiên hóa một trận gió bay lên không, nhìn khắp bốn phía, thấy có một tòa sơn động, trong động có một yêu khí bốc lên. Mãng xà lắc mình biến ra một lão đạo sĩ đầu đội khăn cửu lương, mình mặc áo bào lam, vớ trắng vân hài, bước vào cửa động. Ở trong động này, một vị Hòa thượng đang ngồi ngay thẳng nhắm mắt tham tụ Lão đạo dĩ nói:

- Xin chào đạo huynh!

Vị Hòa thượng mới hỏi:

- Đạo huynh từ đâu đến thế?

- Tôi trước đây tham tu ở Thiền gia viện tại núi Hổ Khâu. Ở đó hiện có người có thế lực đang ở, bây giờ tôi không có đất dung thân. Sư huynh pháp hiệu là chỉ Hiện ở đây làm gì?

- Tôi tu luyện hơn 8.000 năm, cũng chưa lấy tên họ là gì. Đạo huynh được bao nhiêu năm công đức?

- Đạo hạnh tôi mới có 5.000 năm thôi! Dù mới có 5.000 năm, nhưng tôi cũng có làm được một ít việc công đức, thường ra bên ngoài cho nước phép trị bệnh, vì vậy thường hay xuống núi, ít ở trong động.

- Đạo huynh đã không chỗ ở, nếu thấy không có trở ngại thì hãy ở trong động này cùng tham tu với tôi cho có bạn.

- Như vậy cũng được!

Thế rồi đạo nhơn cùng Phi Long tăng, hai người ở chung một động tham tu luận đạo. Một hôm, Hòa thượng nói:

- Đạo huynh cứ ở trong động tịnh dưỡng đi nhé, tôi phải xuống núi làm việc công đức đây!

- Được, đạo huynh cứ đi đi! Tôi thì không biết làm công đức, tôi chỉ biết tham tinh bái đẩu, không cầu có công, chỉ cầu không lỗi mà thôi!

Hòa thượng xuống núi trị bệnh cho nhân dân, nghe đồn yêu tinh ở Bạch Thủy Hồ rất lợi hại, bèn nghĩ rằng: "Quan Tri phủ niêm yết bố cáo, mời người bắt yêu. Ta nếu bắt được yêu tinh trừ họa cho dân chúng, cũng là một việc công đức". Ông ta lại nghĩ: "Nếu gặp quan Tri phủ, ta xưng là Phi Long tăng, chắc ông ấy sẽ không cung kính tạ Nghe nói đời này có Tế Điên tăng, danh vọng rất to lớn, chi bằng mình biến thành Tế Điên tăng chắc chắn sẽ được quan Tri phủ cung kính".

Ông ta chưa gặp Tế Điên bao giờ, lại nghĩ bụng: "Chắc Tế Điên có hình tướng La Hán to lớn đẹp đẽ". Ông ta mới biến ra một vị đại Hòa thượng mặt hồng hào, mặc áo rộng vàng, đi đến gặp quan Tri phủ, dĩ nhiên rất được cung kính. Nào ngờ đến chừng bắt yêu, ông ta không phải là đối thủ của con yêu tinh dưới hồ, ông ta nói với quan Tri huyện là trở về chùa lấy pháp bửu, mà thật ra trở về núi. Khi về đến núi gặp lão đạo mãng xà, thuật việc yêu tinh ở Bạch Thủy Hồ lợi hại và nói:

- Đạo huynh, hãy giúp tôi bắt con yêu tinh đó đi. Đó cũng là chuyện công đức mà!

- Tôi không đi đâu. Tôi không biết pháp thuận. Hai chúng ta đều là yêu tinh, chưa thành chánh quả, có lý nào yêu tinh lại đi bắt yêu tinh? Đao huynh đi một mình đi. Tôi không muốn có công, chỉ cầu không lỗi là được!

Phi Long tăng nghĩ thầm: "Đạo huynh mãng xà này thiệt không biết nể tình gì hết! Cũng được, ta cũng không cần! Ngày mai ta đi một mình, bằng vào 5.000 năm đạo hạnh của ta không làm gì nó được, nhưng ta cũng quyết chí thí mạng với con yêu ở Bạch Thủy Hồ, ta không bắt được nó thì không trở về núi nữa. Thảng như trời cao có mắt, thương xót giúp ta, biết đâu ta chẳng thành công!".

Ngày hôm sau, ông ta mới đến quyết đấu với con yêu tinh dưới hồ, vừa may gặp Tế Điên. Ông ta nghĩ thầm: "Tế Công lão nhân gia thiệt là bậc La Hán, sao ta không nhân cơ hội này nhận Thánh tăng làm thầy, nhờ đó mà học thêm chút ít pháp thuật?". Sau khi Tế Điên bảo ông ta đội Tăng mạo nhảy xuống hồ gỡ bỏ nùi giẻ dơ ở đầu Ngạc ngư để cho Lôi thần đánh trúng nó, Phi Long tăng ở trong tối ngầm theo dõi, thấy quan Tri phủ chuẩn bị ngựa và thỉnh Tế Điên về nha môn. Ông ta ngầm đánh con ngựa của Tế Điên cưỡi để chạy về hướng Bắc, rồi từ trong rừng bước ra nói:

- Thánh tăng chớ đi, đệ tử trả chiếc mũ của lão nhân gia đây. Cầu xin Thánh tăng đại phát lòng từ bi thâu đệ tử làm đồ đệ.

Tế Điên nhìn lại, té ra là Tế Điên giả, bèn cười hà hà, nói:

- Ngươi muốn lạy Hòa thượng ta làm thầy mà để ta thấy tướng giả của ngươi sao?

Sư phụ muốn thấy hình dáng thiệt của con thì xin hiện nguyên hình.