Miếu Mã Vương, thiệt giả cùng gặp mặt

Báo tiên cừu, mời bạn thử gươm thiêng

Nghe quan phủ có lệnh mời, Tế Điên cùng Trương Văn Nguyên bước vào bên trong. Tế Điên giả hỏi:

- Pháp huynh mới tới à? Tên là gì?

- Ta là Tế Điên Tăng ở chùa Linh Ẩn đây. Ông tên là gì?

- Ta cũng là Tế Điên. Ông cũng là Tế Điên sao ở chùa ta không thấy ông?

- Cần gì thấy với không thấy! Lát nữa lên đài ai có tài bắt yêu được thì biết.

- Cũng được! Bây giờ chúng ta ăn uống trước đã. Làm quan xa ngàn dặm cũng chỉ vì cơm áo thôi. Nào, dọn rượu lên đi!

Quan Tri phủ bảo dọn rượu thịt lên. Tế Điên bốc một miếng lớn mời quan Tri phủ:

- Mời lão gia miếng này.

Quan Tri phủ dòm thấy bàn tay Tế Điên đất cát bám đầy giống như năm cục than, lật đật từ chối:

- Xin mời Hòa thượng!

Tế Điên cứ ăn nhồm nhoàm, uống rượu tì tì. Ăn uống xong quan phủ cùng hai Tế Điên thiệt, giả đi đến pháp đài. Người xem đông nghẹt. Tế Điên gia nói:

- Pháp huynh lên đài đi!

- Làm sao lên đây?

- Cứ thi triển pháp mà lên!

- Ta không biết, phải bắt thang mới lên được!

Tế Điên giả nhún chân một cái đã ở trên pháp đài, còn Tế Điên thiệt cố ý bò từ nấc thang mới lên tới. Tế Điên giả nói:

- Pháp huynh đảo cáo điều gì không?

- Đảo cáo thế nào?

- Tâm pháp huynh muốn gì thì đảo cáo điều đó.