Phụng lệnh quan, vây bắt Đoàn Sơn Phong

Mời bạn thân kế phục Khánh Phong lầu

Từ Đắc Thủy nói cho qua chuyện xong, thì bên ngoài có một Hòa thượng bước vào hỏi Lý Tam Đức:

- Này bạn, mụt ghẻ trên đùi bạn là ghẻ gì thế?

- Đó là ghẻ mặt người.

- Bạn có muốn nó lành hay không nè?

- Muốn chớ sao lại không! Chỉ sợ không hết thôi.

Từ Đắc Thủy nói:

- Này Hòa thượng, ông không nói đùa chớ? Nếu ông có thể trị hết mụt ghẻ đó, tiền thuốc dầu ba bốn điếu tôi cũng chịu bỏ ra hết.

- Ông có chắc chịu tiền thuốc không?

- Chỉ cần mụt ghẻ đó lành là tôi sẽ bỏ ra ngay!

- Ta cũng chẳng cần ba bốn điếu đâu, ông chỉ đưa ta hai điếu là ta có thể trị lành bệnh được rồi. Phiền ông lấy một tờ giấy viết hiệu tiệm và ký tên lên đó. Khi ông viết, ta đi kiếm một ít thuốc, chừng đó, ông đóng dấu vào, ta ra tiệm bổ thuốc.

Từ Đắc Thủy nghĩ thầm: "Mụt ghẻ độc này làm sao mà trị hết được!". Nghĩ rồi đi lấy một tờ giấy đóng dấu lên đó rồi đưa cho Tế Điên. Tế Điên bảo đưa viết, viết một hồi lâu, không ai biết là viết những gì trên đó. Viết xong, Tế Điên hỏi Từ Đắc Thủy:

- Ta trị hết bệnh cho anh này, ông có chịu đưa hai điếu tiền không?

- Tôi đưa mà!

Tế Điên lần lưng móc một cục thuốc ra nhai nhai rồi thoa lên mụt ghẻ của Lý Tam Đức, thì thấy thịt tươm mủ, nước vàng tươm chảy ra ngoài. Khi nước vàng chảy hết, Tế Điên lấy tay sờ lên mụt ghẻ, miệng niệm: "Án ma ni bát di hồng! Án sắc lịnh hích! Hết đi nhé!". Lập tức mụt ghẻ liền mặt, da trở lại như xưa. Lý Tam Đức đứng dậy đi như thường. Mọi người đều nhất tề khen ngợi:

- Thật là linh đơn diệu dược, thần tiên có khác.

Tế Điên nói:

- Này Từ chưởng quỹ, ông đưa hai điếu tiền đi!

Từ Đắc Thủy cũng ngạc nhiên! Ông ta cốt ý nói chơi, không ngờ chơi lại thành thiệt phải mất tiền. Thấy Tế Điên đòi tiền, ông ta nói:

- Ừ được, đại sư phó, ông thiệt muốn đòi tiền tôi hả?

- Ông nói đẩy đưa, không chịu đưa tiền cho ta, đâu có được! Ta có tờ giấy này có chữ ký của ông.

Tế Điên nói rồi cầm tờ giấy đưa lên, bên trên viết là:

Người trị bệnh ghẻ Tam Đức Lý

Nài Hòa thượng ta thần dược thí

Tiền thuốc định giá hai điếu chẵn

Bảo trả tiền Từ Đắc Thủy.

Tế Điên nói:

- Ông không chịu đưa tiền thì mình kéo nhau lên quan vậy.

Từ Đắc Thủy không còn cách nào hơn là móc đưa ra hai điếu. Lý Tam Đức nói: