Bạch Thủy Hồ thỉnh Tế Công bắt yêu

Tiểu Nguyệt Đồn, La Hán thi diệu pháp

Mọi người chạy ra xem thì thấy vật ấy hình dáng người nhưng toàn là xương sọ người ráp lại, khoảng chừng 180 cái, tay trái cầm Câu hồn thâu mạng bài, tay mặt cầm Khủng lung cốt. Quái vật tên là Bách cốt nhân ma, do một tên yêu đạo luyện thành, có thể sai đi bắt hồn người tạ Nguyên ủy là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Ông ta muốn bắt 500 âm hồn để luyện một tòa Âm hồn trận, bèn sai năm lão đạo sĩ đi ra bắt 500 hồn người. Năm lão đạo sĩ ấy là:

1. Tiền điện chân nhân Trường Lạc Thiên.

2. Hậu điện chân nhân Lý Lạc Sơn.

3. Tả điện chân nhân Trịnh Hoa Xuyên.

4. Hữu điện chân nhân Lý Hoa Sơn.

5. Thất tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố.

Mỗi vị đi ra bắt 100 âm hồn. Lưu Nguyên Tố chiếm cứ ngôi Tam Hoàng miếu ở phía chánh Tây của Tiểu Nguyệt Đồn. Ông ta tìm trong đám mả hoang 100 đầu lâu bị chết, tập trung một chỗ rồi dùng bùa chú thôi thúc luyện thành Bách cốt nhân ma, cứ mỗi đêm sau canh một, ông ta đặt một chiếc bàn hương án trong viện, trên ghế để sẵn một hồ lô, và cài vào tay Bách cốt nhân ma một cây cờ Chiêu hồn thủ mạng bài, sai đi ra Tiểu Nguyệt Đồn bắt lấy một âm hồn mang về. Lão đạo sĩ nhốt hồn bị bắt đó trong hồ lô, dự định 100 ngày bắt đủ số Tiểu Nguyệt Đồn bị chết 100 người, nào ngờ hôm nay bị Tế Điên bắt Cốt ma lại.

Tế Điên theo dấu chạy đến Tam Hoàng miếu tính bắt lão đạo sĩ, ai dè lão đạo sĩ cũng có chút tài nghề. Hôm nay ông ta đang làm phép ở trong điện, thấy ngọn đèn biến thành xanh liền biết có người phá pháp thuật của mình. Lại nhìn về hướng chánh Đông thấy kim quang sáng rỡ, thụy khí ngút trời, ông ta lật đật chụp lấy hồ lô vận chẩn cước phong chạy về Tường Vân quán. Từ đó kết thù với Tế Điên. Khi Tế Điên đến miếu Tam Hoàng thì lão đạo sĩ đã trốn mất, bèn trở lại Tiểu Nguyệt Đồn kêu bọn Mã Tịnh chất củi thiêu Bách cốt nhân ma đi, rồi nói:

- Thế là xong! Từ nay Tiểu Nguyệt Đồn an nhiên vô sự.

Mã Tịnh cảm tạ Tế Điên, ngày kế Tiến Điên cáo từ. Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Bạch sư phó! Lão nhân gia đi Bạch Thủy Hồ bắt yêu, cho chúng con đi với.

- Ừ, thì đi.

Nói rồi dẫn bọn Tôn Đạo Toàn, Hồ Tú Chương... ra khỏi Tiểu Nguyệt Đồn, theo đường lớn đi về phía Bạch Thủy Hồ. Ngày kia đi đến địa phận Tiêu Sơn thấy trong rừng cây bên đường có hai người đang nghỉ chân trong đó. Một người trang phục theo lối văn sinh công tử, đầu đội khăn văn sinh màu thúy lam bỏ thòng hai dải, mình mặc áo choàng văn sinh cùng màu, lưng thắt dây tơ, vớ trắng cổ cao trên đôi dép đế dày, tuổi trạc 30, mặt mày trắng trẻo, nghi biểu hơn người. Ông già đi theo phục sức theo lối gia nhân, đội mũ xanh, áo choàng màu xanh thẳm, tuổi độ hơn 50, râu tóc đã bạc. Tế Điên nhìn ra chính là người nhà của mình, bèn bảo Tôn Đạo Toàn, Hồ Tú Chương cứ đi trước sẽ gặp nhau ở Bạch Thủy Hồ. Tôn Đạo Toàn hỏi:

- Sư phó đi đâu vậy?

- Ta có chút việc, sẽ đến đó sau.