Triệu Thái thú đoán thông kỳ án

Tế Điên sư mở hòm khám hai thây

Quan Triệu Thái thú thẩm vấn Phùng Ngươn Khánh, rồi hỏi Tế Điên phải làm sao? Tế Điên đáp:

- Nếu lão gia hỏi, thì ta nói Phùng Ngươn Khánh bị Oan khuất mà!

- Thánh tăng đã nói Phùng Ngươn Khánh bị Oan khuất, vậy hung thủ là ai?

- Hung thủ dễ tìm thôi. Hoà thượng ta ra một lát là tóm ngay.

- Xin Thánh tăng từ bi, từ bi cho.

- Lão gia phái hai người đi với ta nhé!

Quan Tri phủ liền phái Lôi Tư Viễn, Mã An Kiệt cùng đi biện án với Tế Điên. Hai người theo Tế Điên ra khỏi nha môn. Tế Điên nói:

- Ta bảo mấy ông trói ai thì cứ trói lại, kêu mấy ông bắt ai thì cứ bắt ngay nhé!

- Cái đó tự nhiên rồi!

Lôi đầu, Mã đầu đáp rồi cùng đi trước. Đầu kia có một người đi lại, mình mặc áo tang, tay xách giỏ rau. Tế Điên bước tới hỏi:

- Chú đi đâu đó?

- Tôi đi mua rau.

- Chú để tang ai vậy?

- Tôi để tang mẹ tôi.

Tế Điên nói:

- Lôi đầu lại đây trói ông ta lại.

Lôi đầu lật đật bước tới trói nghiến người mặc áo tang lại. Người ấy hỏi:

- Tại sao lại trói tôi?

Tế Điên đáp:

- Mẹ chú chết, tại sao chú không rước thầy tụng kinh thí cô hồn?

- Tôi không có tiền.

- Không được! Chúng ta phải lên quan mới được. Lôi đầu hãy dẫn người này lên nha môn đi!

Lôi đầu nghe Tế Điên nói chắc như thật, không biết ý Hòa thượng là sao, cũng không dám trái lịnh. Đương lúc dẫn người ấy đi, Mã An Kiệt mới hỏi:

- Bạn ơi! Bạn họ gì?

- Tôi họ Từ, gọi là Từ Trung, nhà ở hẻm thứ tư tại góc thành phía Đông và chuyên nghề nấu bếp.

- Mẹ anh làm sao chết vậy?