Tế Điên đấu phép với Chữ Đạo Duyên

Thần đồng chế phục Thẩm Diệu Lượng

Thần đồng tử Chữ Đạo Duyên đang rượt theo Tế Điên, thì từ trong thôn đi ra hơn 20 người níu giữ đạo sĩ lại áp đánh. Ông ta không biết bởi lý do gì?

Thực ra Tế Điên đã đến thôn ấy rồi vào một quán trà, trước số người đông đảo đang uống trà, Tế Điên la lớn:

- Các vị Ơi, cứu tôi với!

- Cái gì vậy? Mọi người nhao nhao hỏi.

- Ngoài thôn này có một lão đạo sĩ đang cầm kiếm hóa phép làm sa mù. Ông ta bảo: "Để cho người trong thôn mắc bệnh phải nhờ ông ta trị cho mới hết". Ý ông ta muốn quyên 3.000 lượng bạc đấy. Tôi khuyên ông ta, ông ta cho rằng tôi phá hư việc của ông ấy nên rút kiếm định giết tôi.

Mọi người nghe nói đồng thanh bảo:

- Đâu có thể có chuyện này được! Chúng ta bắt lão đạo chôn sống cho rồi.

Nói xong, mọi người ùa ra khỏi thôn, quả nhiên thấy có một lão đạo sĩ tay cầm bảo kiếm, hai mắt trợn ngược, bèn xúm nhau níu lại định đánh. Chữ Đạo duyên la lên:

- Các vị sao lại đánh tôi?

- Ông đến làm phép hóa mù để hại người trong thôn chúng tôi, không đánh sao được?

- Ai nói với các vị như thế?

- Chính Hòa thượng nói đấy!

- Phải rồi! Tôi với ông Hòa thượng ấy có cừu thù, các vị đừng nghe lời ông nói. Tôi là người ở Tỵ Tu quán trên Thiết Ngưu Lãnh, tên là Thần đồng tử Chữ Đạo Duyên đây. Tôi đang muốn tìm Hòa thượng mà không biết ông ta ở đâu, để cùng nhau đối chất.

Mọi người cùng kéo nhau về quán trà thì không thấy Tế Điên ở đó nữa. Có người hỏi:

- Hòa thượng đi đâu nhỉ?

Trong bọn có người nói:

- Hòa thượng đến nhà Điền nhị gia ở cách vách đây để thăm bệnh điên rồi.

Lão đạo sĩ nghe nói giận không bắt được Hòa thượng bằm 1.000 nhát dao cho nát cho hả cơn tức, bèn lật đật chạy đền cửa nhà họ Điền kêu lớn:

- Tế Điên tăng mau ra đây! Sơn nhân cùng mi sống mái một trận.

Nguyên sau khi mọi người chạy đi kiếm lão đạo sĩ, Tế Điên ngồi lại ở quán trà, nói:

- Hòa thượng ta có nghề trị bệnh, bất cứ bệnh phong cùi gì ta điều trị được tất.

Có người ngồi gần chạy lại nói:

- Đại sư phó, Điền nhị gia của chúng tôi mắc bệnh điên đã lâu, hễ gặp ai đánh nấy, hiện bị xiềng ở nhà sau, sư phó có trị được không?

- Có gì mà không được.