Thi Phật pháp, trí bắt Bồng đầu quỷ

Cậy thuật yêu, luyện kiếm hại phu nhơn

Hoa Thanh Phong và Mạnh Thanh Nguyên vận chẩn cước phong đến núi Mai Hoa, đứng ngoài cửa động nhìn vào thấy có hai đạo đồng giữ cửa bèn bước tới hỏi:

- Này chú em, Tổ sư gia hiện có trong động không?

- Hiện đang ở trong động.

Hai người rón rén đi thẳng vào, nhìn vào thấy bên trong có một chiếc giường mây, Mai Hoa chân nhân Linh Viên Hóa đang ngồi trên đó, đầu đội khăn đạo sĩ màu vàng, mặt đỏ hồng càng làm nổi bật bộ râu trắng như cước. Hoa Thanh Phong và Mạnh Thanh Nguyên quỳ xuống hành lễ, thưa:

- Kính Tổ sư gia, đệ tử là Hoa Thanh Phong và Mạnh Thanh Nguyên xin kính lạy ra mắt.

Mai Hoa chân nhân mở mắt ra, miệng niệm:

- Vô lượng thọ Phật, hai đệ tử đến có việc chi?

Hoa Thanh Phong thưa:

- Hai con đến đây khẩn cầu Tổ sư gia đại phát lòng từ bi báo thù cho Tam Thanh giáo. Trên đời này mới xuất hiện một tên Tế Điên Hòa thượng, hưng Tam Bảo, diệt Tam Thanh. Hắn kết oán với hai con, vô cớ đốt chết đồ đệ của chúng con là Trương Diệu Hưng, lại bức tử đồ đệ chúng con là Khương Thiên Thoại, và còn dùng lửa đốt chúng con cháy xém như thế này. Hắn nói trong Tam Thanh giáo chúng ta không có ai là người, chỉ toàn là thứ mang lông đội sừng, lưng chổng lên trời, bước ngang mặt đất, phải diệt hết Tam Thanh giáo mới được. Thật là gian ác vô cùng, xin Tổ sư gia phát lòng đại từ bi ra ân giúp đỡ, một là báo thù cho chúng con, hai là trừ khử Tế Điên để đỡ mất mặt cho Tam Thanh giáo.

- Hai đứa nghiệt chướng này, từ trước đến nay chắc là gây bao nhiêu chuyện rắc rối đây mà! Vô cớ Tế Điên làm sao chống đối lại chúng bây?

Hoa Thanh Phong nói:

- Bạch Tổ sư gia, tại lão nhân gia không tin đó thôi. Thật sự Tế Điên Hòa thượng khi dễ Tam Thanh giáo chúng ta quá lắm.

- Nếu đã như thế, hai ngươi hãy xuống núi tìm gặp Tế Điên, không cần động thủ làm chi, cứ bảo hắn ta lên đây gặp ta, ta sẽ kết thúc tánh mạng hắn, chớ ta không thể xuống núi tìm hắn đâu.

Hoa Thanh Phong nói:

- Vậy thì, này sư đệ, chúng mình hãy đi kiếm Tế Điên nhé.

Nói xong cả hai cùng đi ra. Vừa ra tới cửa động, hai người đã nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp, lẹp xẹp của Tế Điên hướng về phía động mai Hoa. Tế Điên nói:

- Ta tới tìm lão đạo của các ông đây! Bảo ông ấy ra ta xem thử!

Hoa Thanh Phong lật đật kêu:

- Bạch Tổ sư, Ngài ra mà xem. Tế Điên đã đến kìa!

Linh Viên Hóa lập tức từ trong động bước ra, thấy trước mặt mình một ông Hòa thượng rách rưới quá mức chẳng khác tên ăn mày, không có chút kim quang bạch khí nào hết, bèn hỏi:

- Này Tế Điên tăng, nghe ta hỏi đây: Tại sao ngươi lại đốt chết Trương Diệu Hưng, bức tử Khương Thiên Thoại, kết thù với bọn Hoa Thanh Phong?