Đổng Sĩ Nguyên dối trá cầu Thánh tăng

Khổng liệt nữ bị bức trầm giếng lạng

Tế Điên thò tay xuống gầm bàn lôi tên giặc ra, nói:

- Lão gia xem nè, tôi chộp trúng con quỷ đây.

- Quan huyện lật đật hô kẻ tả hữu trói tên giặc lại để xét hỏi.

Tên giặc khai:

- Tôi là Vô hình thái tuế Mã Kim Xuyên, tính đến đây giết quan trộm ấn.

Nguyên Bồng đầu quỷ Uẩn Phương phái hai người: Cửu đóa mai hoa Tôn Bá Hổ và Vô hình thái tuế Mã Kim Xuyên, một người giết quan, một người trộm ấn. Mã Kim Xuyên được dị nhân truyền cho 12 đạo bùa ẩn thân, cứ án theo 12 giờ: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, mỗi giờ lấy một đạo bùa dán lên đầu thì không ai thấy được hắn. Hôm nay tên giặc vừa đến, nghe gia nhân hô: - Lão gia cùng Tế Công đang uống rượu tại thư phòng. Hắn lật đật chạy đến đây. Lại nghe Tế Điên nói sẽ biến pháp "Ngọc nữ lâm phàm". Tên giặc muốn đến gần xem để học, bèn bước nhanh vào thư phòng. Ai nấy đều không thấy có người vào nhưng Tế Điên thấy rõ hết. Tên giặc vừa chui xuống gầm bàn, Tế Điên đưa tay chộp lấy, gỡ hai lá bùa trên tóc hắn ra, mọi người mới thấy được và trói hắn lại. Quan huyện tra hỏi xong bèn ra lệnh đem tên giặc đóng trăn giam lại. Tế Điên ăn uống no say xong bèn đứng dậy kêu:

- Châu Thoại, La Tiêu! Các người đi với ta nhé.

Mọi người lần lượt ra khỏi nha môn thẳng đến Mã Gia Hồ. Tế Điên kề tai Châu Thoại nói:

- Ngươi cứ làm như vầy, như vầy nhé!

Khi đến đầu thôn Mã Gia Hồ, nghe có tiếng nói: Có ngu huynh là Dương Minh đây. Kế nghe có tiếng ú ớ rồi ngã xuống. Ấy là Bạch liên tú sĩ dùng thuốc mê đánh ngã Dương Minh. Phía sau có người nói: - Chữ Hợp ơi, giao nó cho ta! Uẩn Phi nói: - Cần gì ngươi, ta giết không được sao? Nói rồi bước tới trước. Tức thì ánh dao lóe lên, tiếng đầu rơi đánh độp, máu tuôn có vòi. Bỗng nghe tiếng Tế Điên: - Mau dữ vậy, giết rồi à?

Té ra người bị giết là Bạch liên tú sĩ Uẩn Phi chớ không phải Dương Minh. Hắn bị Châu Thoại chém một dao chết tốt. Sau khi Uẩn Phi nghe kêu: "Chữ Hợp ơi, giao nó cho ta", bèn ngoái đầu nhìn lại thấy người mới tới có dắt lông ngỗng trắng, tưởng là phe mình, không phòng bị nên bị giết chóng như vậy. Bọn giặc tối nay đều dắt lông ngỗng trắng làm hiệu, nào ngờ bị Tế Điên biết được, bảo bọn Châu Thoại dắt lông ngỗng trắng vào, cũng như mắt cá lộn châu. Thơ rằng:

Lộn đục chẳng phân lươn với chạch

Nếu trong tách bạch cả hai đàng.

Tiểu huyền đàn Châu Thoại giết Uẩn Phi rồi, Tế Điên bước tới thấy Dương Minh nằm bất tỉnh nhân sự mới bảo Châu Thoại mau tìm một chén nước đem lại hòa thuốc cho Dương Minh uống. Giây lát, Dương Minh tỉnh lại, ngồi dậy nói:

- A, sư phụ đã đến rồi! Không xong rồi, sư phụ Ơi! Bọn giặc đã đến Mã Gia Hồ, đốt đèn cầm gậy quấy loạn tung tung!

- Ngươi hãy trở vào nhà Mã Tuấn xem thế giặc bao lớn.

Dương Minh nghe bảo lật đật chạy ngược về, dùng thuật phi thiềm tẩu bích nhảy vọt vào trong nhà thấy bọn giặc tụ tập hết ở trên nhà chánh, cả bọn Lôi Minh, Trần Lượng, Trịnh Hùng, Mã Tuấn đều bị trói gô bỏ một chỗ. Nguyên sau khi Dương Minh chạy đi rồi, bọn Mã Tuấn bốn người cùng đánh nhau với bọn giặc. Trong bọn giặc cũng có người giỏi như: Tạo thác đầu Bành Chấn, Vạn hoa tăng Từ Hằng. Hai người này ở trong tối ngầm yểm trợ chứ không ra mặt. Hai người theo dõi xem trong nhà Mã Tuấn có người tài giỏi không. Nếu không có người tài giỏi thì mới nhảy xuống ra mặt áp đảo. Trong tối nhìn ra chỉ thấy bốn người chống cự. Bọn giặc cần dao ở góc phía Nam, còn gia nhân đều không dám ra. Tạo thác đầu Bành Chấn, Vạn hoa tăng Từ Hằng thấy đã rõ ràng bèn nhảy xuống thi triển tà thuật, bắt bốn người trong nhà lại. Bọn giặc bèn lên thượng phòng phía Bắc đốt đèn lên xúm nhau lại.

Đào hoa lãng tử Hàn Tú nói: