Huyện Thường Sơn, Sài Đỗ bắt giặc phạm

Mã Gia Hồ, Tế Điên Cứu Dương Minh

Tế Điên xòa tay đưa cho chưởng quỹ, nói:

- Dựa vào cái này đòi 5 điếu tiền được không?

Chưởng quỹ dòm vào tay của Hòa thượng sợ đến xanh cả mặt, lật đật nói:

- Tôi chịu đưa 5 điếu tiền.

Nói rồi mở tủ lấy ra 5 điếu đưa cho Tế Điên. Mọi người đều không biết đó là vụ gì? Tế Điên nói:

- Chú bán chó này! Chú thả chó ra đi! Ta nghe kêu lên một tiếng sẽ cho chú 5 điếu.

- Tôi thả chó ra, nó sẽ chạy về nhà tôi rồi sao?

- Không hề gì! Nó chạy đi kể như là của ta rồi.

Người bán chó mở chó ra, chó tự động chạy đi. Tế Điên cầm tiền giao cho hắn. Được tiền hắn cũng đi nốt. Chưởng quỹ nói với tế Điên:

- Đại sư phụ nè, chuyện đó ông đừng nói cho ai nhé, tôi sẽ đãi cơm rượu cho sư phụ.

- Ừ, đãi thì đãi.

Lập tức chưởng quỹ sai mua thức ăn đem đến thật nhiều. Lại thêm rượu cho Hòa thượng. Tế Điên nói:

- Vụ việc này, ta với ngươi phải lên quan nha mới được, oan hồn bị chết oan uổng, không thể để như vậy.

Tế Điên nói rồi lấy tay chỉ một cái, chưởng quỹ đôi mắt trợn ngược, đứng dậy đi theo Tế Điên ra khỏi tửu quán Nhất Điều Long, thẳng đến nha môn huyện Thường Sơn. Quan huyện Thường Sơn thấy Tế Điên liền đứng dậy tiếp đón, nói:

- Thánh tăng gía lâm, đệ tử nghinh đón chậm trễ, xin người miễn thứ! Xin mời thánh tăng ngồi. Bạch Thánh tăng, người đi theo này là ai vậy? Hắn đã làm gì thế?

Tế Điên đáp:

- Lão gia hãy đem người này cho giam lại, một lát sẽ đề cập đến sau.

Quan huyện y lời. Cho đưa ra sau tra xét. Tế Điên nói:

- Này lão Sài, lão Đỗ, hai vị mừng quá há! Bắt được Hoa Vân Long, phen này về Lâm An thế nào cũng được thưởng 1.200 lượng bạc. Mừng ghê, mừng ghê!

Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh hỏi:

- Sư phụ không mừng sao?

Tế Điên day qua hỏi tên giặc: