Vâng lệnh thầy, Mã Gia Hồ đưa thư

Trại chuyên chư được thư phòng trộm cướp

Thấy Mã Tuấn giở thư ra xem, mặt mày biến sắc, Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng hỏi:

- Hiền đệ, chuyện gì thế?

- Không xong rồi! Huynh trưởng hãy đọc 8 câu thơ này sẽ rõ.

Trịnh Hùng tiếp lá thư, thấy trên đó có đề 8 câu thơ:

Cứu người nghĩa hiệp động lòng thương

Ân oán thị phi lỡ phải vương

Bọn giặc vầy đoàn đông như hội

Ỷ mình thế mạnh nhập quan đường

Trước tiên phá ngục thả tù phạm

Sau đó phiên ngươi rõ nhược cường

Mã Tuấn nếu không phòng bị trước

Cả nhà lớn nhỏ phải tai ương.

Trịnh Hùng xem thư xong rồi nói:

- Tế Công lão nhân gia là bậc bốc tiên tri đấy! Hiền đệ bây giờ trù tính thế nào?

- Việc này không nên coi thường đa!

Trịnh Hùng hỏi Dương Minh:

- Dương huynh trưởng, bình thường ba vị sống về nghề gì?

- Bọn tôi bên ngoài sống bằng nghề bảo phiêu. Tôi chưa được hân hạnh lãnh giáo quý danh tôn giá?