Bồng đầu quỷ cướp lộ bị anh hùng

Hoa Vân Long trốn chạy gặp bạn xưa

Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng nhìn thấy tên cướp chỉ có một mình một dao đón đường đòi tiền mãi lộ. Thấy anh ta thân người cao lớn, có lẽ là một anh hùng, bèn nghĩ thầm: "Anh này chắc ở trong thế "túng phải làm liều" đây. Để mình giúp đỡ chút ít tiền bạc khuyên anh ta cải tà quy chánh cho rồi". Nghĩ rồi Trịnh Hùng bước tới, nói:

- Này anh bạn, tôi thấy anh là một bậc anh hùng đường đường chánh chánh, hào kiệt liệt liệt oanh oanh, chắc bị túng quẫn chi đây mới làm liều như vậy! Để tôi giúp anh 20 lượng bạc làm vốn sống qua ngày, chớ đừng làm mghề cướp đường này nữa, không nên! Hoặc có thể là anh đi thăm viếng bè bạn hụt tiền lộ phí, anh cứ nói một tiếng, ta giúp cho đầy đủ!

Tên giặc kia cười ha hả, nói:

- Mi đừng hòng khua môi múa mép trước mặt ta, Bữa nay gặp ông nội mi rồi, nếu không để lại cả lừa ngựa và đồ đạc mang theo người thì đừng hòng ra khỏi đây.

Trịnh Hùng nghe qua, lửa giận bốc lên đùng đùng, nói:

- Mi là kẻ không biết thời vụ, bộ ta sợ mi sao? Để hôm nay ta dạy mi một bài học mới được!

Nói rồi rút gậy mắt tre nhắm ngay đầu kẻ địch giáng xuống. Tên giặc vội tràn mình rút dao nhắm Trịnh Hùng chém tới. Trịnh Hùng tay lẹ mắt nhanh, thu roi sử dụng thế "Bách thảo tầm xa" tiến tới một bước, hét lên một tiếng, nhân đà dao của địch vừa bay qua, giáng xuống một roi, tên giặc bị một roi té ngã xuống đất. Trịnh Hùng thét gia nhân trói lại. Trịnh Hùng định bụng đánh tên giặc bị thương để hắn mở mắt với đời rồi thả hắn đi, chớ không đưa lên quan trị tội làm chị Nào ngờ tên giặc chửi toáng lên:

- Tụi bây dám trói đại thái gia hả, hai đứa bây có gan xưng tên họ cho ta biết đi!

Mã tuấn nói:

- Hay cho thằng giặc này, đại thái gia của mi sợ gì mà không dám xưng tên họ chứ. Ta họ Mã tên Tuấn, trác hiệu Bạch kiểm chuyên chư ở Mã gia Hồ đây. Nói cho mi biết để mi làm gì ta chứ? Nếu mi không phục cứ kéo bạn bè đến đó tìm ta.

- Được, họ Mã kia, để rồi mi chống mắt lên mà xem.

Vừa nói tới đó thì Tiểu huyền đàn Châu Thoại, Xích diện hổ La Tiêu dẫn quan binh kéo đến. Hai vị đô đầu có quen biết với Mã Tuấn liền nói:

- Hay quá! Mã đại quan nhân bắt được tên giặc này à? Hiện tại có hai vụ cướp, một vụ Ở tiệm cầm đồ ngoài cửa Nam, đang đêm nổi đuốc cầm gậy cướp giật áo quần, nữ trang vô số, còn một vụ cướp đường ngoài cửa Đông nữa, quan huyện ra lịnh điều tra rất gấp. Ngài phái bọn tôi đi tìm bắt giặc đưa về giao nộp càng sớm càng hay.