Gặp Trương Vinh, hai bên cùng tâm sự

Mua phiêu sắt, dâm tặc gặp công sai

Theo tay chỉ của cô gái, Hoa Vân Long nhìn ra thấy Tế Điên khệnh khạng đi tới, hắn sợ hết cả vía giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra thấy mình đang ngồi dựa gốc cây. Té ra đó chỉ là một giấc mộng. Hồ tiên trong mộng chính là Tế Điên điểm hóa ra để ngầm độ Hoa Vân Long, thử xem lòng dạ tên giặc này trong cảnh lang bạt đã chịu hối cải chưa? Tế Điên vốn là người tu hành, lấy từ bi làm gốc, thiện niệm làm đầu, lấy đức hiếu sinh đối xử chứ không nỡ bắt hắn đưa nộp lên quan ngay mà chỉ cần hắn ăn năn chừa bỏ là Tế Điên tha cho, không theo bắt nữa. Nào ngờ tên giặc này đường cũ đã quen, thói ác không chừa! Hoa vân Long tỉnh dậy, sợ mướt cả mồ hôi, mới biết là mình nằm mộng! Nhìn lên sao sáng đầy trời, ước độ sau canh hai. Hắn bèn nhỏm dậy, tiếp tục đi về phía trước. Đang đi hắn thấy phía trước có người đi lại, lật đật rút dao hờm sẵn. Hai người đến gần, người kia hỏi:

- Hoa nhị ca phải không?

Hoa Vân Long nhìn kỹ thì chẳng phải ai xa lạ mà chính là Hắc toàn quỷ Trương Vinh, bèn hỏi:

- Trương hiền đệ, chú đi đâu vậy?

Trương Vinh bước tới thi lễ, hỏi:

- Lâu nay nhị ca có mạnh giỏi không?

Từ khi Trương Vinh ở nhà Dương Minh trốn đi, hắn không biết nương tựa vào đâu bèn tìm đến Hoa Thanh Phong ở Lăng Vân quán trên Cổ Thiên Sơn xin tá túc. Hoa Thanh Phong biết Trương Vinh là em kết nghĩa với Hoa Vân Long, cũng coi Trương Vinh như người nhà và giữ lại ở trong miếu. Một hôm, Kim nhãn phật Khương Thiên Thoại từ chùa Thiết Phật trốn về, chạy đến Lăng vân quán ra mắt sư phụ là Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong hỏi:

- Khương Thiên Thoại, tại sao con tơi tả như thế này? Râu của con đứt mất một bên thế?

Khương Thiên thoại đem việc Tế Điên đến chùa Thiết Phật bắt yêu tinh, nhất nhất kể qua một lượt. Hoa Thanh Phong nghe nói, nổi giận xung thiên hét lớn:

- Hay cho Tế Điên, dám đến vô lễ như thế chớ! Ta phải tìm ngươi báp cừu mới được!

Từ đó, Hoa Thanh Phong ghi hận trong lòng. Khương Thiên Thoại đem bộ sách "Âm ma bảo lục" kính dâng lên cho sư phụ. Hoa Thanh Phong đọc kỹ quyển Âm ma bảo lục này bèn quyết ý luyện Ngũ quỷ âm phong kiếm. Kiếm này luyện xong có thể tìm Tế Điên để rửa hận cho Khương Thiên Thoại và Thường đạo hữa. Muốn luyện kiếm này phải rạch ngực lấy trái tim của năm người, dùng năm âm hồn của họ mới có thể luyện nên được. Hoa thanh Phong mới phái Hắc phong quỷ Trương Vinh xuống núi tìm cách gạt người. Hôm nay đến đây bỗng gặp nhau, Hoa Vân Long hỏi:

- Trương hiền đệ, chú đi đâu vậy?

- Trước đây, tôi có đến thôn Như Ý ở Phụng Hoàng Lãnh tìm anh và ở đó mấy hôm. Thật chẳng ngờ tên Dương Minh đối xử không có vẻ gì bạn bè hết. Tôi ở nhà hắn mà hắn có vẻ khinh khi nói lời trịch thượng vô lễ quá chừng! Nhị ca, anh biết tâm ý tôi chứ, trước sự tình đó làm sao tôi chịu được? Tôi bỏ nhà hắn ra đi lên ở Lăng vân quán trên núi Cổ Thiên đó. Bây giờ thúc phụ của anh phái tôi xuống núi có việc. nhị ca, anh đi đâu vậy?

- Hiện thời ta không có đất dung thân. Tế Điên ở chùa Linh Ẩn đuổi bắt ta ngặt quá!

- Nhị ca, anh đi với tôi về núi Cổ Thiên đi! Ở đó có Cửu Cung chân nhân là chú của anh che chở cho, cũng có thể khuyên dứt Tế Điên Hòa thượng được. "Tăng khen tăng, Phật pháp hưng. Đạo giúp đạo, huyền thêm diệu. Hoa hồng ngó trắng lá sen xanh, Tam giáo cùng chung họp một nhà". Ông ta là người xuất gia, điều thứ nhất không ra làm quan, điều thứ hai không đi sai dịch. Anh phạm vương pháp với quốc gia, có dính gì với ông ta đâu nào? Anh với tôi đi về ra mắt chân nhân, nơi đó là chỗ an thân tốt nhất của anh đó.