Tế Công đấu phép Kim nhãn Phật

Vân Long lần nữa hại ba bạn

Cửu Cung chân nhân Hoa Thanh Phong ngước mắt nhìn về sườn núi phía Bắc: ô kìa, một ông mãn sà tổ bố, đầu gác ở chót núi Đông, đuôi vắt ở chót núi Tây, dài cả mấy trăm trượng với các khoan đốm đen đốm đỏ rõ ràng. Hoa thanh Phong thấy rồi hớp một hơi thanh khí mới đứng vững được. Đằng kia mãn sà từ từ thu nhỏ lại, thu lại đến chỉ còn dài chừng một thước rồi bốc lên không như làn khói, chớp mắt không thấy nữa. Hoa thanh Phong còn đang đứng há hốc miệng vì ngạc nhiên thì nghe phía sau có tiếng nói:

- Vô lượng Phật, Hoa đạo hữu, ông đã thấy rồi phải không?

Hoa Thanh Phong ngoái đầu nhìn lại, thì ra là họ đạo sĩ họ Thường, bèn đáp:

- Tôi đã thấy rồi. Xin mời vào trong ngồi, đạo hữu thật là pháp lực vô biên.

- Hoa đạo hữu này, chúng ta đạo nghĩa thân thiết, từ nay nếu có việc cần đến tôi, dù muôn chết cũng không từ!

- Thế thì tốt quá!

Hai lão đạo sĩ từ đó sớm tối cùng nhau luận đạo. Một ngày kia, Khương Thiên Thoại đến Lăng Vân quán ra mắt sư phụ, Hoa Thanh Phong hỏi:

- Con đến đây có việc gì?

- Chùa Thiết Phật của con lâu ngày không sửa chữa. Con tính trùng tu lại, nhưng ngặt nỗi công trình quá lớn, một mình con lo không xuể. Con đến xin sư phụ dạy cho con một hướng đi.

Hoa Thanh Phong còn chưa đáp lời, Thường lão đạo vọt miệng:

- Không hề chi, con cần bao nhiêu tiền?

- Chắc phải đến một muôn lạng bạc mới đủ. Khương Thiên Thoại nói:

- Con cứ về đi. Ngày mai ta sẽ rải ba ngày chất độc. Con cứ dán báo cáo với mọi người là: Thiết Phật hiển thánh trị bệnh. Không quá 10 ngày, ta sẽ kiếm cho con ít nhất cũng được 8 đến 10 vạn lượng.

Hoa Thanh Phong nói:

- Thế thì tốt quá! Con hãy cám ơn sư bá đi!

Khương Thiên Thoại dập đầu bái tạ Thường lão đạo sĩ rồi trở về chùa niêm yết báo cáo như lời đã dặn. Thường lão đạo sĩ phun khí độc vào sông giếng ao hồ trong vùng. Ai uống phải nước độc ấy liền mắc ngay bệnh cổ trướng. Mãng xà tinh bèn đến chùa Thiết Phật nhập vào Thiết Phật nói tiếng người để trị bệnh. Người có tiền đến xin thuốc phải bỏ vào một lượng bạc, người nghèo khổ quá thì bỏ vào một điếu thôi. Hơn 800 thôn trang ở huyện Khai Hóa đều mắc y một chứng bịnhoHHH