Hiển thần thông bắt giữ bọn tặc nhân

Thi diệu pháp đấu phép với Thiết Phật

Hai tên giặc từ dưới giường phóng ra toan chém Tế Điên, bị Tế Điên lấy tay chỉ một cái, dùng phép định thần trồng cứng lại. Ngay lúc ấy, tấm rèm lay động, từ bên ngoài bốn người nhảy xổ vào, chính là Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh, Dương Quốc Đống, Y Sĩ Hùng.

Nguyên sau khi Mã Huyền Thông vận chẩn cước phong kéo Tế Điên chạy vùn vụt về phía trước bỏ bốn vị Ban đầu và hai vị đạo đồng ở lại phía sau, Sài đầu nói:

- Đạo đồng ơi, hai chú ở miếu nào?

- Chúng tôi ở Bắc Hưng quán trên huyện Khai Hóa.

- Vị đạo gia hồi nãy có phải là sư phụ của hai chú không?

- Không phải, đó là đại sư bá của chúng tôi.

- Hòa thượng của chúng tôi cùng sư bá của chú đi lên quán rồi, chúng mình đi lên quán đi!

- Đi chung cũng được, nhưng sợ bốn vị đi không kịp chúng tôi thôi vì chúng tôi biết thuật chẩn cước phong.

- Bốn người chúng tôi biết phép Lục địa phi đằng, hai chú đi chậm một chút, bốn chúng tôi đi nhanh một chút, chắc là đi chung được.

- Thế thì được.

Sáu người đi theo đường cái chạy về hướng bắc hưng quán. Đến cổng miếu, đạo đồng nói:

- Tới rồi, chờ tôi gọi mở cửa.

Sài đầu nói:

- Khỏi kêu cửa, để tôi vào mở cửa cho!

Nói rồi Sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh cất mình nhảy qua tường. Trong bụng hai người nghĩ: "Để cho Dương Quốc Đống và Y Sĩ Hùng thấy bọn ta là nguyên sai đi bắt Hoa vân Long chứ không phải bọn bất tài!". Nào ngờ Dương Quốc Đống và Y Sĩ Hùng cũng nhảy tót theo. Hai người này nghĩ bụng: "Mình phải cho Sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh thấy sơ tài nghệ của quan nhân ngoại thành mới được". Bốn người này chung một ý ganh đua, đó gọi là "đấu tâm bất đấu khẩu". Bốn người vào bên trong mở cửa cho bốn vị đạo đồng vào rồi đóng cửa lại và tiến vào Đông phối phòng. Bốn người định vén rèm bước vào cũng chính là lúc Tế Điên dùng định trụ pháp trồng cứng hai tên giặc lại. Sài đầu, Đỗ dầu lật đật hỏi:

- Sư phó, hai thằng này đứa nào là Hoa Vân Long?

- Không có Hoa Vân òa Long ở đây!

Dương Quốc Đống hỏi: