Tế Điên Hòa Thượng

Chương 79: Huyện Long Du ngày phá luôn ba án Nhị Long Cư đùa cợt kẻ hung tàn

Theo lệnh truyền, Tế Điên và hai vị Ban đầu bị áp giải vào đại đường. Vào đến đại đường, Tế Điên đứng thẳng ngước nhìn lên: Quan huyện này ngũ quan đoan chánh, nghi biểu khác thường. Ngồi trên nhìn xuống, quan huyện thấy trước mặt mình một ông tăng liền hỏi:

- Vị tăng nhân kia, thấy bản huyện sao không chịu quỳ?

- Lão gia làm quan, quan chức có cái sang của quan chức, thì tăng gia cũng có cái tôn quý của tăng gia. Ta không phạm luật vua phép nước, ở đây không có Phật Tổ, bảo ta quỳ là sao?

- Tăng nhân tên hiệu là chi, xuất gia ở chùa nào?

- Lão gia đã hỏi, ta xin nói: Ta là Tế Điên Hòa thượng ở chùa Linh Ẩn. Lão gia biết tiếng tăm của Tế Công to lớn đến đường nào chưa?

Quan huyện nghe nói liền nghĩ thầm: "Tế Công là thế tăng của Tần Thừa tướng, làm sao mà hình dạng gớm ghiếc như vậy được". Trong lòng chần chừ không tin, bèn hỏi:

- Ông là Tế Điên, vậy thì việc ông Hòa thượng bị giết rơi đầu ở Dương Gia điếm chắc ông biết rõ!

- Ta nào có biết chi.

- Ông đã là Tế Điên ở chùa linh Ẩn, vậy ông tới đây để làm gì?

- Ta vâng lệnh dụ của Thừa Tướng, mang hai vị Ban đầu của thành Lâm An đi biện án, bắt tên giặc Hoa Vân Long trộm phụng quan va vòng ngọc ở Lâm An.

Quan huyện truyền dẫn hai vị Ban đầu vào. Giây lát, hai vị Ban đầu được đưa tới công đường. Sài Nguyên Lộc nói:

- Kính bẩm lão gia, hạ dịch là Sài Nguyên Lộc xin thỉnh an lão gia.

Đỗ Chấn Anh cũng bước tới thi lễ. Quan huyện hỏi:

- Hai người là Ban đầu ở Lâm An phải không?

- Thưa vâng, bọn hạ dịch là bộ khoái nha môn của Thái thú Lâm An.

- Các ngươi ra đi biện án mà có đem Hải bộ công văn theo không? Hãy đưa cho ta xem!

Tế Điên nói hớt:

- Lão gia hỏi đến công văn à! Nó vừa mất trong điếm hồi hôm nay!

Quan huyện nghe trả lời, giận đùng đùng, nói:

- Làm gì có chuyện khéo như vậy được! khi ta hỏi, cứ chối dây đẩy, bây giờ lại nói hớt. Bây đâu, đè ông Hòa thượng này đánh 40 hèo cho ta! Đánh xong lại hỏi tiếp!

Tạo ban hai bên dạ ran, ráp lại đè Tế Điên xuống trước công đường. Tế Điên la lên:

- Ta sắp bị đánh đây! Ta sắp bị đánh đây!