Tế Điên Hòa Thượng

Chương 67: Hai Ban đầu đói khát đi tìm Hòa thượng Hai hào kiệt quán rượu năn nỉ Tế Công

Nghe tiếng nói, phổ ky nhìn ra thấy hai người mặc áo quần nguyệt bạch, tay trái cầm cái trăn, từ bên ngoài đi vào. Đó chính là hai vị Ban đầu Sài nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh. Sau khi giao kết nhau trong trò chơi trốn kiếm (ú tim), hai vị này kiếm Tế Điên mãi không ra mà trong lưng không có một đồng nào cả, đành nhịn đói đi kiếm suốt đêm đến Tiểu Nguyệt Đồn. Suốt cả ngày hôm sau nhịn đói đi vòng Tiểu Nguyệt Đồn mấy lượt cũng không tìm thấy Tế Điên ở đâu cả.

Hai người vừa đói vừa giận, đang đi thơ thẩn trên đường bỗng thấy Tế Điên với chiếc lưng trắng hếu sau lần áo rách cùng đi với một người mặc tăng y của Hòa thượng, đang tiến vào trong quán. Hai người vào quán. Gặp Tế Điên, Sài Đầu nói:

- Hay cho ông Hòa thượng, ông trốn ở đây ăn sướng há, báo hại bọn tôi mang bụng đói suốt từ hôm qua.

Tế Điên nói:

- Tại miệng của hai vị lười biếng đó chớ. Tại sao lại không chịu ăn?

- Không tiền thì lấy gì mà ăn!

Phổ ky nghe họ đối đáp, nói:

- Rồi, lại tới thêm hai thằng cha ăn quỵt.

Sài, Đỗ hai người đói quá, ngồi xuống là ăn liền. Phổ ky lén vào báo với chưởng quỹ:

- Ngoài trước có ông Hòa thượng kiếc đến trước với anh chàng mặt mày sáng sủa, tiếp đó lại có hai người xác xơ, đại khái đều là bọn không tiền cả.

Chưởng quỹ nghe nói, dặn:

- Đợi họ ăn xong sẽ tính!

Ngay lúc đó, bên ngoài bỗng có tiếng nói rổn rảng:

- Này lão tam, chúng ta hãy vào đây uống ly rượu đã. Tòa Khánh Phong lầu này coi cũng đẹp đấy!

Tiếng nói vừa dứt, từ bên ngoài tiến vào hai người. Người đi đâu mặt xanh, tóc râu đều đỏ, đội mũ tráng sĩ màu tía, tiền tụ bào cũng màu tía, lưng thắt dây da, chân đi vớ anh hùng bằng đoạn màu xanh; người đi sau mặt mày tuấn tú, phẩm mạo hơn người. Bọn họ chính là Phong lý vân yên Lôi Minh và thánh thủ bạch viên Trần Lượng. Hai người này đang ở nhà Mã Tịnh, sau khi Hoa Vân Long đi rồi, Mã Tịnh nói:

- Lôi, Trần hai vị hiền đệ, hãy ở lại chơi với anh vài ngày.

Lôi Minh, Trần Lượng đáp:

- Huynh đài đừng lưu tụi tôi làm chi, chúng tôi có việc phải đi đây. Ngày mai chúng tôi xin cáo từ.

Sáng hôm sau, Lôi, Trần xin cáo biệt. Mã tịnh nói:

- Hai vị hiền đệ ăn cơm rồi hãy đi.

Trần Lượng đáp:

- Chúng tôi thiệt có việc gấp không thể nán lại được. Chúng ta là bạn giao tri, kể gì một bữa ăn?

Liền đó hai người từ nhà Mã Tịnh hướng về phía Nam. Đến Khánh Phong lầu định uống tí rượu rồi đi tiếp. Bước vào tửu lầu, hai người đi thẳng ra sau hậu đường. Ngước đầu dòm lên họ thấy Tế Điên cùng hai vị Ban đầu đang ngồi uống rượu. Lôi Minh, Trần Lượng lật đật đến trước Tế Điên thi lễ. Chưởng quỹ thấy hai người ăn mặc chỉnh tề lại đến vái chào Hòa thượng kiếc, trong lòng cảm thấy rất lạ lùng.

Lôi Minh hỏi:

- Thưa sư phó, lão nhân gia từ đâu đến đây? Tại sao không mặc tăng y mà để lưng trần ra vậy? Còn vị này là ai?

Tế Điên bèn đem việc cứu Trương Văn Khôi thuật lại một lượt. Lôi, Trần bấy giờ mới vỡ lẽ. Tế Điên bảo: