Tiệm Thiên Hưng thi pháp gặp tặc nhân

Nơi tiểu trấn uống rượu nhìn bạn cũ

Lôi Minh thấy Tế Điên tợp mấy ngụm rượu vào liền ngã quay ra bèn cười ha hả, nói:

- Hòa thượng ơi, tôi tưởng ông là thần tiên tại thế, làu thông quá khứ vị lai, dè đâu mắc lỡm thằng này.

Trần Lượng nói:

- Nhị ca, việc này là thế nào?

- Này tam đệ, có gì đâu, ta bỏ thuốc mê vô rượu cho ổng lật gù đó! Lát nữa ta trói ổng bỏ bên đường, đợi ổng tỉnh rượu ta cho ổng một trận cho hết làm phách.

Trần Lượng nghe nói, lật đật phản đối:

- Nhị ca, anh làm như vậy không được đâu. Ổng là sư phó của sư đệ, anh không nên làm như thế.

Lôi Minh chẳng nói chẳng rằng, vác Hòa thượng chạy về phía Đông, Trần Lượng tưởng Lôi Minh đem Hòa thượng để bên vệ đường, nào ngờ đến bờ sông Lôi Minh nén tọt Hòa thượng xuống dòng nước rồi quay đầu chạy về hướng Tây. Trần Lượng đuổi gấp tới nơi thì Lôi Minh đã nén Hòa thượng xuống nước rồi. Dòm xuống chỉ thấy lờ mờ chiếc mũ của Hòa thượng. Bỗng từ dưới vọt lên khỏi mặt nước nửa người, ngả ngang lộ khuôn mặt cười, nhăn hàm răng trắng hếu. Trần Lượng thấy vậy sợ quá, co giò chạy tuốt. Trần Lượng chạy theo kịp Lôi Minh, nói:

- Nhị ca, anh thiệt không phải chút nào. Anh mắc tội lớn lắm nhé. Tế Công là người thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, anh sẽ bị báo ứng cho mà coi.

- Tam đệ, em đừng nói bậy bạ, ổng đã bị ta đánh thuốc mê say như chết và bị liệng xuống nước rồi, còn pháp với thuật gì nữa? Thôi, đi với ta cho rồi.

Trần Lượng không biết nói sao đành cùng với Lôi Minh đi về phía trước. Đi xa khoảng hai dặm, trước mắt là một giồng đất chắn ngang. Hai người vừa đặt chân lên giồng đất thì nghe có tiếng nói:

- Ta bị chết oan uổng quá! Người ta không cho ta gặp Diêm La thiên tử, bảo ta ra mắt Tử Hải Long Vương, Long Vương chẳng may đi vắng, Tuần tra Dạ xoa ghét thây ta hôi quá lại nén tuột ra bên ngoài. Chùa lớn không thâu, miễu nhỏ chẳng chứa, chết đi mà khổ quá vầy nè. Ta ngồi ở đây chờ kẻ hại ta đi đến, gặp kẻ oan gia đối đầu, ta sẽ bóp cổ cho nó chết mới nghe.

Lôi Minh, Trần Lượng ngước đầu lên xem, quả đúng là Tế Điên. Hai người hồn bất phụ thể, quay đầu bỏ chạy về hướng Nam. Phía sau tiếng dép lẹp xẹp, lẹp xẹp của Hòa thượng đuổi theo rõ mồn một. Hễ chạy nhanh tiếng dép đuổi theo nhanh, chạy chậm đuổi theo chậm. Hai người càng gia tăng cước lực cố sức chạy nhanh hơn. Chạy đến ngoài năm dặm, không còn nghe phía sau có tiếng dép cỏ đuổi theo nữa mới tạm dừng. Hai người mệt muốn đứt hơi, mồi hôi ra ướt đẫm. Lôi Minh nói:

- Lão tam, bọn mình tới khu rừng trước mặt kia nghỉ ngơi giây lát đã.

Hai người vừa mới tới cánh rừng, bỗng nghe có tiếng hỏi:

- Hai người mới tới à?

Dòm lên lại quả đúng Tế Điên, hai người sợ quá quay đầu chạy tuốt. Đằng sau Hòa thượng vẫn đuổi theo. Lần này may mắn chạy thoát. Vừa đến giồng đất ban nãy đã thấy Hòa thượng đứng sẵn đó, hỏi:

- Tới rồi à?

Lôi Minh, Trần Lượng lại quay đầu chạy nữa, trong bụng nghĩ thầm: "Quái, sao Hòa thượng đến trước chặn đầu mình được cà?".

Hai người lại chạy đến rừng cây, cũng thấy Hòa thượng đứng sẵn đó tự lúc nào, hỏi: - Mới tới à?

Sợ ba hồn chín vía, hai người tiếp tục chạy nữa, Lôi Minh nói:

- Thôi đừng chạy theo đường cũ nữa, chúng mình chạy sang hướng Tây nam đi.

Hai người rẽ sang hướng Tây nam chạy một đỗi không còn nghe tiếng dép đuổn theo nữa. Lúc này hai người giở chân hết muốn nổi. Thấy trước mặt có đám rừng, Lôi Minh nói:

- Lão tam, bọn mình trèo lên cây trốn, luôn tiện nghỉ ngơi tạm giây lát.

Nói rồi trèo tót lên cây ngaỵ Mới leo được nữa chừng thấy Tế Điên đã ngồi sẵn trên đó, nói: