Cứu nghĩa bộc cùng đến Thiên Gia Khâu

Gặp bái đệ bày tỏ nỗi biệt ly

Tặc nhân nói:

- Tôi họ Hoa, tên Vân Long, trác hiệu Càn khôn đạo thử, là người Tây Xuyên.

Triệu Thái thú nói:

- Thôi, huynh trưởng đừng hỏi nữa, tiểu đệ sẽ đưa hắn về phủ Thừa tướng, để tướng gia định liệu.

Dương Tái Điền bước tới cảm tạ Hòa thượng:

- Nếu không có Thánh tăng đến kịp, chắc hôm nay tôi đã tới suối vàng rồi. Từ nay tôi không dám coi thường tăng đạo nữa.

Nói xong rồi dọn tiệc mới, rót rượu kính đãi Hòa thượng. Ăn uống xong, phương Đông đã rạng, gà gáy ba hiệp, màu trời sang sáng, ngoài đường tiếng người đi lác đác. Người gác cửa vào trình thưa:

- Hôm nay có kiệu nha môn Thái thú đến rước đại nhân, còn đợi ở ngoài cổng.

Không bao lâu, Triệu Phước, Triệu Lộc cầm mũ áo đi vào. Triệu Thái thú lập tức thay đổi y phục, và hỏi:

- Ai đưa tin mà các ngươi biết ta ở đây?

- Canh phu Lý Tam ở hẻm Như Ý vâng lệnh Tế Công đưa tin đến, bảo chúng tôi tới nhà họ Dương đây để rước đại nhân.

Triệu Thái thú nghe nói vỡ lẽ, hỏi Tế Công:

- Sư phó ngồi kiệu hay cưỡi ngựa?

- Thái thú cứ áp giải tặc nhân đi trước đi, ta sẽ tới sau.

Triệu Thái thú lập tức cáo từ lên kiệu, Dương Tái Điền đưa theo ra tận cổng. Sài, Đỗ, Lôi, Mã bốn vị Ban đầu cùng áp giải tặc nhân về phủ Thừa tướng.

Về phần Thừa tướng, từ lúc Hòa thượng cùng Thái thú đi rồi, ở lại thư phòng chờ đến lúc điểm canh tư mà không thấy Hòa thượng trở về, mỏi mệt quá để nguyên cả áo quần nằm trên giường mà ngủ. Giây lát trời sáng, thức dậy rửa mặt uống trà, đang điểm tâm, thì bên ngoài kẻ hầu vào báo:

- Bẩm tướng gia, hiện có quan Thái thú dẫn các Ban đầu đưa kẻ tặc nhân về, còn ở ngoài phủ chờ lệnh!

- Mời Thái thú vào trước, sau đó dẫn tặc nhân vào trình với ta!

Gia nhân chạy ra ngoài, truyền: Tướng gia có lời thỉnh.