Nhạc Phi Diễn Nghĩa

Chương 69: Hồi thứ sáu mươi chín

Chủ tiệm nói:

- Lôi đài đặt trước cửa chùa Chiêu Khánh còn người giữ lôi đài là Trương Quốc Càn, tính tình ngang ngược lại là quý tử của quan Hậu quân Đô đốc Trương Tuấn. Trương Đô đốc đã đón rước hai vị võ sĩ về dạy cho con trai một người tên Thích Quan Tổ, một người tên Thích Kế Tổ, hai anh em tên võ sĩ này đều là con của Thích Phương làm quan Đô Thống cho Nhạc Nguyên soái khi trước, nên võ nghệ cao cường.

Nay Trương Quốc Càn học võ đã thành thuộc rồi mới lập cái "đả lôi đài'' này quyết đánh thắng hết thiên hạ anh hùng. Đã hơn hai mươi ngày rồi mà không ai đánh lại chẳng biết hôm nay có võ sĩ nào dám lên đài tỉ thí không? Nếu có, thì quả là dịp may hiếm có. Cuộc vui như vậy thì còn gì thích thú cho bằng?

Còn đang chuyện vãn bỗng thấy tên tiểu nhị chạy vào báo với chủ tiệm:

- Có khách đến nghỉ, xin hãy ra tiếp đón cho mau.

Chủ tiệm nghe báo vội vã chạy ra ngoài. Chỉ mấy phút sau dắt ba người khách lạ vào, còn tên tiểu nhị xách đồ hành lý đem đến bên phòng kế cận.

Nghe thấy ba người khách hỏi chủ tiệm:

- Ngươi có biết "đả lôi đài'' lập ở đâu không?

Chủ tiệm đáp:

- Tại trước chùa Chiêu Khánh, chư vị quan khách muốn đi xem phải không?

Một người trong bọn trừng mắt, đáp:

. Ngươi xem chúng ta đường đường thế này lại đi xem sao? Ta cho ngươi biết rằng, ta sẽ tỷ thí với chúng đấy.

Chủ tiệm mơn trớn:

- Dạ dạ, thế mới phải chứ, nếu quan khách đánh thắng chúng nó thì chắc được làm quan to đấy.

Một người cao lớn trong bọn lại cười gằn:

- Ai thèm làm quan, chẳng qua chúng ta muốn sửa trị chúng một phen cho bõ ghét chơi thôi.

Chủ tiệm nghe nói cười xòa rồi bỏ ra ngoài. Dư Lôi nghe vậy nói nhỏ với mấy anh em.

- Ba người này tôi xem tướng mạo oai phong lại muốn đi đả lôi đài, chắc thế nào võ nghệ cũng cao cường, vậy thì trong chúng mình, người nào hãy qua đó hỏi thăm cho biết.

Nhạc Đình nói:

- Để tiểu đệ sang hỏi cho.

Nói rồi, bước sang phòng kế cận cúi đầu chào ba người và hỏi:

- Chẳng hay mấy huynh trưởng quê quán tại xứ nào?

Ba người chào đáp lễ, mời Nhạc Đình ngồi, một người trong bọn ôn tồn đáp:

- Chúng tôi đều là người Hồ Quảng, Đàn Châu, tôi tên Ngũ Liên người này tên Hà Phụng, còn người này là Trịnh Thế Bửu đều là bạn thân thiết với nhau.

Nhạc Đình lại hỏi:

- Huynh trưởng ở Đàn Châu có bà con gì với một người tên Ngũ Thượng Chí không?

Ngũ Liên mỉm cười, đáp:

- Tôi đây là con của Ngũ Thượng Chí, nhưng tại sao anh biết?

Nhạc Đình vỗ vai Ngữ Liên nói:

- Nếu vậy thì huynh là anh em cô cậu với tiểu đệ rồi?

Ngũ Liên ngạc nhiên hỏi vội:

- Thế anh là ai?

Nhạc Đình liền nói rõ tên họ của mình, hai người vùng khóc lên. Ngũ Liên lại nói:

- Từ ngày cậu với Nhạc Vân bị gian thần hãm hại, cha anh ở Châu Tiên trấn về, lòng quá thương nhớ cậu, nên rầu rĩ chẳng thèm ăn uống nên mang bệnh rồi qua đời Nay anh vâng lời mẹ xuống đây để tế phần mộ cậu, còn Hà huynh đây cũng là con của Hà Nguyên Khánh thúc phụ chứ không phải người xa lạ. Nay đến đây lại nghe con của đứa gian thần lập tòa lôi đài muốn tỉ thí võ với thiên hạ anh hùng nên anh muốn nhân cơ hội này đến báo thù cho cậu, còn hiền đệ đến đây để làm gì vậy?

Nhạc Đình đem việc vâng lệnh mẹ mình qua Ninh Hạ tìm anh mà không gặp nên trở qua đó viếng mộ cha khi đi đàng lại gặp mấy anh em đầu đuôi kể hết một hồi.

Ngũ Liên nói:

- Thế thì chúng ta đều là người nhà cả, sao hiền đệ không mời hết qua đây cho biết mặt?

Nhạc Đình trở về phòng mời hết bọn La Hồng, Kiết Thành Lương, Vương Anh và Dư Lôi bốn người ra mắt bọn Ngũ Liên tỏ bày tâm sự với nhau và bàn về chuyện đả lôi đài.

Lúc ấy chủ tiệm đã bưng cơm lên, tám vị hảo hán ăn uống chuyên vãn với nhau qua đến canh khuya mới đi nghỉ.

Sáng ra, sau khi ăn lót dạ, tám người dắt nhau đi xem xét tình hình đến trưa mới trở về tiệm. Nhạc Đình lấy ra hai đĩnh bạc trao cho chủ tiệm và căn dặn:

- Ông hãy làm ơn mua hộ đồ tam sinh phúc lễ cho tôi và phải mua bốn cái giỏ lớn đựng cho sẵn sàng để ngày mai anh em tôi có chuyện dùng.

Chủ tiệm nhận tiền đi mua sắm ngay trong đêm ấy. Sáng hôm sau tám anh em kẻ quảy đồ hành lý, người gánh đồ phúc vật dắt nhau ra đi.

Đến ngã ba, mấy anh em phân công cho La Hồng, Kiết Thành Lương và Vương Anh dắt bốn tên gia tướng khiêng đồ tế lễ ra Thê Hà Lãnh đặt bàn hương án chờ đợi; còn Nhạc Đình với bọn Ngũ Liên, Dư Lôi, Hà Phụng và Trịnh Thế Bửu năm người đi dự "Đả lôi đài"; hẹn đánh xong sẽ đến cùng nhau tế điện.