Nhạc Phi Diễn Nghĩa

Chương 60: Hồi thứ sáu mươi

Nhạc Phi cầm chắc cây Lịch tuyền tương nhìn lên bầu trời u ám lại nhìn xuống sóng dữ dưới mạn thuyền, đột nhiên xuất hiện một quái vật gần giống như rồng y như con quái vật trong ác mộng từ dưới nước trồi lên, há hốc mồm phun ra một vòi máu.

Nhạc Phi dùng một thế tối độc đánh quái vật ấy, chẳng dè con quái vùng cắn chặt cây Lịch tuyền thương lặn mất.

Sau đó gió lặng sóng im như cũ, Nhạc Phi ngước mật lên trời than:

- Chỉ vì một trận cuồng phong mà ta đành bị mất một món binh khí vô cùng quí giá, ôi tiếc thay?

Mấy phút sau, thuyền qua khỏi Trấn giang ghé vào Kinh Khẩu, tớ thầy đắt nhau lên bờ. Nhạc Phi bảo gia tướng hãy lén mà đi chớ cho Hàn Nguyên soái hay làm gì sợ người tiếp rước, lưu giữ trễ mất ngày giờ.

Khi thầy trò qua khỏi Trấn giang, tung mình lên ngựa ra roi nhắm đường Đơn Dương thẳng tiến. Khi Hàn Nguyên soái hay được thì thầy trò Nhạc Nguyên soái đã đi xa ngoài hai mươi dặm rồi không tài nào theo kịp nên đành phải trở lại.

Ba hôm sau, Nhạc Phi đi đến Bình Giang bỗng thấy trước mặt có quan Cẩm Y Vệ là Phùng Trung và Phùng Hiếu dắt theo hai mươi tên Hiệu úy. Vừa thấy mặt Nhạc Nguyên soái, Phùng Trung hỏi:

- Ai đó? Có phải Nhạc Nguyên soái không?

Vương Hoành vội đáp:

- Phải đấy, chính là soái gia đây, còn hai ngươi là ai?

Phùng Trung nói:

- Có thánh chỉ đây này.

Nhạc Phi nghe nói có thánh chỉ vội vàng xuống ngựa quỳ mọp.

Phùng Trung mở thánh chỉ ra trịnh trọng đọc:

"Nhạc Phi đã phong quan hiển tước, sao chẳng lo đền nợ nước. Quân đang tiến lại tự tiện rút quân rồi án binh bất động, cắt xén quân lương, thả quân đi cướp giật quấy nhiễu dân chúng quả là kẻ phụ ơn triều đình. Nay sai Cẩm Y Vệ đến bắt Nhạc Phi giải về kinh tra hỏi, nếu Nhạc Phi có phản ứng gì tất nhiên phản chúa".

Nhạc Phi vừa muốn cúi đầu tạ ơn bỗng Vương Hoành phừng phừng sắc giận, trợn đôi mắt nẩy lửa, tóc lông dựng ngược, tay cầm cây gậy đồng côn lăm le, miệng quát như sấm nổ:

- Ta đây Mã hậu Vương Hoành, theo Nguyên soái chinh chiến mấy năm trời vào sinh ra tử, nhưng cái công lao ấy ta bỏ hết không thèm nhắc đến làm gì. Nay chỉ nói đến việc tại Châu Tiên trấn, Nguyên soái đã đánh quân Kim không còn manh giáp, tiên diệt địch hơn hai trăm vạn sao nay triều đình không biết ơn lại còn sai đến bắt Nguyên soái ta là nghĩa lý gì? Ta nói thiệt, thằng nào dám lớn mật đến bắt Nguyên soái thì hãy xem cây côn trong tay ta đây nó có bằng lòng không đã.

Nhạc Phi nhìn Vương Hoành nghiêm sắc mặt nói:

- Đây là thánh chỉ, ngươi không nên lỗ mãng khiến ta mang tội bất trung. Thôi, thôi, để ta tự vẫn tại đây cho rõ lòng ngay thật của ta.

Nhác Phi nói đến đây vội rút gươm ra. Bốn tên gia tướng thấy vậy thất kinh vội nhảy tới ôm chặt Nhạc Phi, Vương Hoành quỳ xuống trước mặt vừa khóc vừa nói:

- Gia gia ôi! Mình có tội tình gì đâu? Không lẽ lại để cho chúng bắt trói hay sao?

Phùng Trung thấy Vương Hoành gục đầu khóc, thừa dịp vung đao, lướt tới chém Vương Hoành. Nhưng Vương Hoành lanh mắt thấy được vội đứng phắt dậy toan ra tay: Nhạc Phi vùng quát lớn:

- Vương Hoành, chớ nên liều lĩnh.

Vương Hoành sợ hãi vội quỳ xuống, Phùng Trung thừa kế chém xuống một đao, bọn Hiệu úy ào đến chém bồi thêm mấy nhát nữa, khiến Vương Hoành chết không kịp thở. Thương hại cho họ Vương nửa đời hào kiệt nay bị thác oan.

Vì vậy có thơ điếu Vương Hoành:

"Vì thầy tớ chịu thác oan

Vương Hoành một dạ trung can ai bì?

Khóc anh hùng, lệ lâm ly.

Danh thơm bất diệt còn ghi bia vàng".

Lúc ấy bốn tên gia tướng thấy tình thế không xong, liền nhảy lên lưng ngựa của Nhạc Phi mang theo cây đồng côn của Vương Hoành và cây bảo hiểm chạy đi mất dạng. Còn Nhạc Phi chứng kiến cái chết của Vương Hoành, hai hàng nước mắt chảy xuống ròng ròng, liền nói với Phùng Trung:

- Vương Hoành này lâu nay đã từng vào sinh ra tử, một lòng trung quân ái quốc, nay chỉ vì xúc phạm đến quí khâm sai nên phải chịu chết, vậy xin khâm sai hãy ra ơn cho hắn chiếc quan tài để khỏi bộc lộ thi hài tội nghiệp.

Phùng Trung y lời, truyền cho quân địa phương sắm sửa quan mộc tẩm liệm và chôn cất tử tế, một mặt lén đem thư của Tần Cối trao cho các quan địa phương cấm không cho chiếc thuyền nào qua lại để không một ai hay được tin này. Một mặt trói Nhạc Phi bỏ vào xe tù giải về Lâm An. Khi đến nơi lén đem Nhạc Phi giam vào ngục Đại Lý không cho ai hay biết cả.

Sáng hôm sau Tần Cối làm tờ chiếu giả sai quan Đại Lý Tự chánh khanh là Châu Tam Húy phải khảo tra thẩm vấn.

Châu Tam Húy tiếp thánh chỉ tại công đường rồi sai quân vào ngục dẫn Nhạc Phi ra.

Nhạc Phi bước ra công đường trông thấy thánh chỉ vội quỳ xuống nói:

- Phạm thần Nhạc Phi này xin triều kiến và chúc Thánh thượng muôn muôn tuổi.

Nhạc Phi lạy rồi làm lễ ra mắt Châu Tam Húy nói:

- Phạm quan có tội, xin đại pháp đài cứ theo phép công mà thẩm vấn.

Châu Tam Húy sai quân thỉnh thánh chỉ đi, rồi ngồi giữa công đường lớn tiếng hỏi:

- Ngài đã làm quan sang cả sao không biết lo tròn nhiệm vụ xua quân đi đánh Bắc, lại lười biếng án binh bất động, trong lúc Nhị Đế nơi Phiên quốc, ngày đêm ngồi dưới giếng dòm trời, ngài nỡ lòng nào điềm nhiên tọa thị, lại cắt xén quân lương để cho quân sĩ bất mãn. Có phải vậy không? Hãy khai ra đây cho ngay thẳng.

Nhạc Phi nói:

- Ngài nói vậy thật là lầm, vì tôi án binh bất động thì ai đã đuổi hơn một trăm vạn quân Kim ra khỏi bờ cõi? Đang lúc đại thắng như vậy quân ta nhuệ khí bừng bừng, quân Kim thì thất điên bát đảo việc đi đánh Bắc tất nhiên nắm phần thắng trong tay, tại sao lại không đi? Đây chỉ vì có thánh chỉ ra triệu tôi về Châu Tiên trấn việc này còn có các vị Nguyên soái: Hàn Thế Trung, Trương Tín và Lưu Kỳ làm chứng cho.

Châu Tam Húy lại nói:

- Việc án binh bất động thì ngài nói vậy cũng có lý song việc cắt xén quân lương thì ngài chối cãi sao cho được?

Nhạc Phi cười gằn, nói:

- Nhạc Phi này bình sinh thương quân sĩ xem như con ruột mình, có như vậy quân sĩ mới một lòng hy sinh, xông pha bao nhiêu năm trời ngoài trận mạc, còn việc buộc tội cắt xén quân lương lấy chi làm bằng cớ?

Tam Húy nói:

- Hiện có thủ hạ của ngài là Vương Tuấn có đơn tố cáo hãy còn đây, hắn nói ngài cắt xén lương hướng của hắn.

Nhạc Phi nói:

- Tại Châu Tiên Trấn tôi cầm binh trọn ba mươi vạn, nếu có lòng tham sao lại chỉ cắt xén một mình Vương Tuấn mà thôi? Xin đại nhân xét lại.

Châu Tam Húy nghe nói trong lòng hồ nghi nghĩ thầm:

- Thế thì việc này chắc đứa gian ác Tần Cối lập kế hại người trung lương, nay ta làm chức pháp ti lẽ nào lại gia hình người vô tội?

Nghĩ rồi lên tiếng nói:

- Thế thì xin Nguyên soái hãy tạm lui vào ngục để hạ quan tâu với Thánh thượng nhờ Thánh thượng định đoạt

Nhạc Phi cúi đầu tạ ơn rồi đưa hai tay cho ngục tất còng lại dẫn vào ngục thất.

Châu Tam Húy trở về tư nha trong lòng buồn bực chẳng an, bèn ngước mặt lên trời than:

- Nay ngẫm sự đời mà ngao ngán? Nhạc Hầu đã làm đến chức Đại Nguyên soái chưởng quản .binh quyền, một tay gìn giữ giang san công lao không kế xiết, thế mà Thánh thượng còn nghe lời gian thần cố tình hãm hại, huống chi ta đây bất quá là một chức Đại Lý Tự Khanh, đứa gian thần muốn bóp chết lúc nào không được? Nay ta nhắm mắt tra khảo Nhạc Hầu thì còn gì là lương tâm? Hơn nữa ta tiếp tay với đứa gian thần thì chắc chắn ngàn đời sau thiên hạ phỉ nhổ, bằng không làm theo mưu gian của chúng thì sẽ bị chúng giết hại ngay, quả làm một việc tiến thoái lưỡng nan. Chi bằng ta bỏ cái chức quan này tìm chốn thanh vắng mai danh ẩn tích để tránh cho khỏi tai bay vạ gió thì hơn.

Nghĩ rồi sai gia quyến thâu góp tiền bạc cùng đồ tế nhuyễn chuẩn bị đâu đó sẵn sàng, chờ đến canh năm, Tam Húy cởi dây đai cùng áo bào, ấn tín gói lại để trên ghế giữa nhà, rồi dắt gia quyến cùng vài tên gia nhân tâm phúc lén thoát ra cửa kim môn đi mất.

Sáng hôm sau bọn nha môn mới hay quan thầy mình đã trốn đi mất rồi, liền chạy đến trướng phủ phi báo. Tần Cối nổi giận muốn bắt cả bọn lại dịch trị tội, cả bọn phải nài nỉ khẩn cầu đôi phen, Tần Cối mới chịu tha song buộc phải bắt cho được Châu Tam Húy về nạp mới được toàn mạng.

Tần Cối kêu gia nhân vào dặn:

- Mi hãy lén qua mời Vạn Sĩ Hoa và La Võ Tập nhị vị lão gia qua đây ta nói chuyện.

Gia nhân vâng lệnh đi ngay. Vạn Sĩ Hoa chính là viên Thông Phán tại Phủ Đàn Châu còn La Võ Tập làm chức Đồng Tri, hai người này là một cặp chó săn của Tần Cối nên vừa mời đã vội lên kiệu tuốt qua trướng phủ, đi thẳng vào thư phòng làm lễ ra mắt.

Tần Cối mời ngói dùng trà, hai người chắp tay hỏi:

- Chẳng hay Thái sư đòi hai chúng tôi có việc chi lạy bảo?

Tần Cối nói:

- Chỉ vì hôm qua ta sai Đại Lý Tự Khanh Châu Tam Húy tra thẩm tội án Nhạc Phi, chẳng ngờ hắn lại vị tình tên khốn nạn ấy treo ấn trốn đi mất, vì vậy nay ta cho mời hai ngươi đến đây cho hay trước để rồi mai đây ta sẽ tâu với Thánh thượng phong cho hai ngươi giữ chức ấy cùng nghiêm hình ra sức tra khảo cho ra tội án, hại cho kỳ được Nhạc Phi. Nếu cái công lớn ấy hai ngươi làm được ta sẽ tâu với thánh thượng gia tăng chức tước nữa, hai ngươi chớ nên phụ lòng ta.

Hai người đều đồng thanh đáp:

- Thái sư đã dạy bảo chúng tôi xin hết lòng, quyết làm sao hại Nhạc Phi cho bằng được.

Nói rồi từ tạ Tần Cối dắt nhau ra về.

Sáng hôm sau Tần Cối liền thăng Vạn Sĩ Hoa lên làm Đại Lý Tự Chánh Khanh còn La Võ Tập thì làm Đại Lý Tự Thừa, nội Triều quan viên lớn nhỏ không ai dám hé môi.

Hai người sắm sửa qua nhậm chức rồi sai quân dẫn Nhạc Phi ra thẩm vấn.

Nhạc Nguyên soái bước ra công đường trông thấy hai đứa gian ấy ngồi chễm chệ trên ghế cao, còn Châu Tam Húy đâu không thấy liền quay lại hỏi viên ngục tốt:

- Tại sao Châu lão gia không có mặt ở đây?

Ngục tốt đáp: